DO1OBC2 Úvod do soukromého práva I.

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Předpoklady
Nejsou zadány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základním konceptem soukromého práva, s hodnotami a zásadami soukromého práva, s předmětem a metodami právní regulace, se vzájemnými vztahy soukromoprávních disciplín, a s tématem právního jednání.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen posoudit a vyložit základní koncepční otázky, metody a předmět, hodnoty a zásady soukromého práva, vzájemné vztahy soukromoprávních disciplín, jakož i téma právního jednání.
Osnova
 • 1. Základní koncepční otázky soukromého práva 2. Metody a předmět soukromého práva 3. Hodnoty a zásady soukromého práva 4. Vzájemné vztahy soukromoprávních disciplín 5. Právní jednání
Literatura
  povinná literatura
 • SOBEK, Tomáš a Filip MELZER. Komentář § 19 (1) NOZ. In Filip Melzer Petr Tégl. Občanský zákoník - Velký komentář - Svazek I. § 1-117. Praha: Leges, 2013. s. 261-266. Občanský zákoník - Velký komentář - Svazek I. ISBN 978-80-87576-73-1. URL info
  doporučená literatura
 • HURDÍK, Jan a Petr LAVICKÝ. Systém zásad soukromého práva. 2010. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 198 s. Acta Universitatis Brunensis - Iuridica, No 367. ISBN 978-80-210-5063-1. info
 • HURDÍK, Jan. Prolínání kategorií základních (ústavních) práv a zásad soukromého práva. Právnické listy. Plzeň: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, roč. 2017, č. 2, s. 23-28. ISSN 2533-736X. Open access časopisu info
 • HURDÍK, Jan. Mezi občanským a soukromým právem. Systematické pojetí výuky na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 27, zvláštní číslo, s. 43-57. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2019-S-3. Open access časopisu info
 • HURDÍK, Jan. Komentář k § 15-19 občanského zákoníku. In Švestka, J.; Dvořák, J.; Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář.Svazek I. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 71-100. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7478-370-8. info
 • HURDÍK, Jan a Petr LAVICKÝ. Změny soukromého práva v České republice a dalších evropských zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 124 s. ISBN 978-80-210-7602-0. info
 • HURDÍK, Jan a Markéta SELUCKÁ. Hrozí smrt soukromého práva? Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 158, č. 1, s. 18-31. ISSN 0231-6625. Repozitář MU info
Výukové metody
Individuální teoretická příprava, semináře, písemné eseje.
Metody hodnocení
Ústní kolokvium, potažmo hodnotící seminář.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2022/DO1OBC2