DO1OBC2 Úvod do soukromého práva I.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s hodnotami a zásadami soukromého práva, se vzájemnými vztahy soukromoprávních disciplín, a s tématem právního jednání.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen vysvětlit hodnoty a zásady soukromého práva, vzájemné vztahy soukromoprávních disciplín, jakož i téma právního jednání.
Osnova
  • Hodnoty a zásady soukromého práva Vzájemné vztahy soukromoprávních disciplín Právní jednání
Literatura
  • SOBEK, Tomáš a Filip MELZER. Komentář § 19 (1) NOZ. In Filip Melzer Petr Tégl. Občanský zákoník - Velký komentář - Svazek I. § 1-117. Praha: Leges, 2013. s. 261-266. Občanský zákoník - Velký komentář - Svazek I. ISBN 978-80-87576-73-1. URL info
  • HURDÍK, Jan a Petr LAVICKÝ. Systém zásad soukromého práva. 2010. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 198 s. Acta Universitatis Brunensis - Iuridica, No 367. ISBN 978-80-210-5063-1. info
Výukové metody
Individuální teoretická příprava, semináře, písemné eseje.
Metody hodnocení
Ústní kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO1OBC2