DO1SZA1 Veřejná správa a územní samospráva

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
Mgr. Michal Šašek (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje teoretické a praktické poznatky o komplexním společenském jevu "veřejná správa" (územní samosprávu v to počítaje) a rozvíjí schopnost vysvětlit souvislosti a vztahy mezi právní úpravou veřejné správy a obecným správním právem a dalšími právními odvětvími (zejména pak právem ústavním), jakož i schopnost získané poznatky zprostředkovat posluchačům ve výukovém procesu.
Výstupy z učení
Studenti po úspěšném absolvování předmětu: - mají potřebné teoretické a praktické znalosti o komplexním společenském jevu "veřejná správa" (územní samosprávu v to počítaje) - jsou schopni vysvětlit souvislosti a vztahy mezi právní úpravou veřejné správy a obecným správním právem a dalšími právními odvětvími (zejména pak právem ústavním) - dovedou získané poznatky zprostředkovat posluchačům ve výukovém procesu.
Osnova
 • Veřejná správa a územní samospráva: - obecné vymezení veřejné správy - rozlišování veřejné a soukromé správy - organizační a funkční chápání veřejné správy - subsystém "státní správa" (pojem a podstata státní správy, vnější a vnitřní zaměření činnosti státní správy) - subsystém "samospráva“, s akcentem na územní samosprávu (pojem a podstata samosprávy, potažmo územní samosprávy, vnější a vnitřní zaměření činnosti samosprávy).
Literatura
  doporučená literatura
 • HENDRYCH, Dušan. Správní věda : teorie veřejné správy. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 242 s. ISBN 9788074785610. info
 • POMAHAČ, R a O VIDLÁKOVÁ. Veřejná správa. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2002. 278 s. ISBN 80-7179-748-0. info
 • HOETZEL, Jiří. Československé správní právo., část všeobecná [Melantrich, 1937]. 2. přeprac. vyd. Praha: Melantrich, 1937. 506 s. info
 • POŠVÁŘ, Jaroslav. Obecné pojmy správního práva. Brno: Československý akademický spolek Právník, 1946. 103 s. info
 • HÁCHA, Emil. Slovník veřejného práva československého. Svazek I. Reprint původního vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. vii, 871 s. ISBN 80-902752-5-7. info
 • HÁCHA, Emil. Slovník veřejného práva československého. Svazek II. Reprint původního vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. vii, 1202. ISBN 80-902752-6-5. info
 • Slovník veřejného práva československého. Svazek III. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. vi, 960 s. ISBN 80-902752-7-3. info
 • Slovník veřejného práva československého. Svazek IV. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. vi, 995 s. ISBN 80-902752-8-1. info
 • Slovník veřejného práva československého. Svazek V. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. 1098 s. ISBN 80-902752-9-X. info
 • HAVLAN, Petr. Veřejné vlastnictví v právu a společnosti. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. 306 s. ISBN 9788071796176. info
 • KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2003. xvii, 408. ISBN 8071797944. info
 • HAVLAN, Petr, Jan JANEČEK, Jiří LORENC, Michal VOTŘEL, Petr POSPÍŠIL, Dagmar SOCHOROVÁ a Lenka BURSÍKOVÁ. Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi. Druhé aktualizované a podstatně doplněné vydání. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. 400 s. Edice Praktik. ISBN 978-80-7502-057-4. info
 • LEOŃSKI, Zbigniew. Nauka administracji. 5. wyd. uzup. i zaktualizowa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2004. xii, 165. ISBN 8373874860. info
Výukové metody
teoretická příprava, konzultace, podpora formou e-learningu (interaktivní osnova)
Metody hodnocení
Písemná esej v rozsahu 12-15 stran na téma odsouhlasené garantem předmětu, vycházející ze znalosti doporučené literatury, judikatury a dalších relevantních pramenů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/DO1SZA1