DO1TRPR02 Trestní právo procesní I.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Předpoklady
Předmět je určen pouze studentům mateřského programu Trestní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Trestní právo procesní z pohledu jako nadstavbová forma studia magisterského studijního programu, zaměřená jednak na otázky vědy trestního práva a jednak na specifické požadavky příslušné disertační práce. Trestní právo procesní - I Z národního pohledu jde o koncepční otázky (podmíněnost a souvislost) trestního práva procesního, ústavního práva a trestního práva hmotného. Z pohledu mezinárodního (mezinárodní právo veřejné) a evropského (právo ES/EU) se jedná o vliv projektů Rady Evropy (např. otázka doporučení Rady Evropy k mediaci v trestních věcech, postavení veřejné žaloby v trestním řízení, postavení poškozeného v trestním řízení, rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva, atd.). Stranou pozornosti nezůstane ani procesní část trestní odpovědnosti právnických osob.
Výstupy z učení
Doktorand si osvojí specifické požadavky individuální disertační práce, získá mezioborové znalosti (trestní právo procesní, trestní právo hmotné, ústavní právo a mezinárodní právo veřejné/právo EU), které využije jednak pro účely samotné práce, jednak pro rozvoj vlastních teoretických znalostí. Podstatnou součástí výstupů musí být opatření seznamu základních zdrojů pro disertační práci.
Osnova
 • - trestní právo procesní v systému práva vnitrostátního - vnitrostátní trestní právo procesní v evropském prostředí (Modelový trestní kodex, Corpus iuris/1997, 2000/) - trestní odpovědnost právnických osob
Literatura
 • SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního práva. 1.vydání. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009. 942 s. ISBN 978-80-254-4033-9. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : obecná část. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxvii, 79. ISBN 9788074000423. info
 • CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Jaroslav FENYK a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. 822 s. ISBN 9788073573485. info
 • MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva : trestní právo procesní. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xlix, 1166. ISBN 9788071795728. info
 • FENYK, Jaroslav, Roman HÁJEK, Igor STŘÍŽ a Přemysl POLÁK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 1. díl - Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 1317 s. Edice Komentované zákony. ISBN 978-80-7201-802-4. info
 • STŘÍŽ, Igor, Přemysl POLÁK, Jaroslav FENYK a Roman HÁJEK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 2. díl - trestní řád. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 1185 s. Edice komentované zákony. ISBN 978-80-7201-803-1. info
 • FENYK, Jaroslav a Světlana KLOUČKOVÁ. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2005. 1019 s. ISBN 8072015273. info
 • TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009. 459 s. ISBN 9788072017379. info
 • FENYK, Jaroslav a Ján SVÁK. Europeizace trestního práva. 1. vydání. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. 229 s. ISBN 978-80-88931-88-1. info
 • Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. Edited by Jaroslav Fenyk. 1. vyd. Praha: LexisNexis CZ, 2007. 166 s. ISBN 9788086920252. info
 • JÍLEK, Dalibor a Jaroslav FENYK. Corpus Iuris : základní trestněprávní ustanovení k zajištění finačních zájmů Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 48 s. info
 • Fenyk, J., Kloučková, S. Corpus Juris 2000. Trestněprávní ustanovení za účelem ochrany financí EU. Brno: Sypták, 2001
 • FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl první, Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. [Praha]: Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001. 215 s. info
 • FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl druhý, Příručka pro práci státního zástupce. [Praha]: Institut vzdělávání Ministerstva spravedlnosti České republiky, 2002. 473 s. info
 • Das Corpus juris als Grundlage eines europäischen Strafrechts :europäisches Kolloquium, Trier, 4.-6. März 1999. Edited by Barbara Huber. Freiburg im Breisgau: Edition iuscrim, 2000. xiv, 366 s. ISBN 3-86113-932-4. info
 • Repík, B. Evropská úmluva o lidských právech. Praha: Orac, 2002
 • - Delmas-Marty, M.: Corpus iuris - introducing penal provisions for the purpose of the financial interests of the European Union. Paris, Economica 1997
 • Delmas-Marty,M.(ed.): The criminal Process and Human Rights, Dordrecht etc., Kluwer Academic Publishers 1995
 • Delmas-Marty, M., Vervaele, J.,A.,E.: Corpus Juris 2000. The implementation of the Corpus Juris in the Member States. G.J.Wiarda Institute, Utrecht University
 • Harding, Ch., Fennell, P., Jörg, N., Swart, B. (ed.): Criminal Justice in Europe, Oxford, Clarendon Press 1995
 • FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava I. Úvodní výklady. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 25-35. ISBN 978-80-7598-306-0. info
 • FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava II. Trestněprocesní zákony. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 36-54. ISBN 978-80-7598-306-0. info
 • FENYK, Jaroslav, Ladislav SMEJKAL a Irena BÍLÁ. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 2. podstatně přeprac. a dopl. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 272 s. Komentáře. ISBN 978-80-7552-965-7. info
 • KLIMEK, Libor. Základy trestného práva Európskej únie. 1. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. 266 stran. ISBN 9788081686016. info
 • Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim : komentář s judikaturou. Edited by Jiří Jelínek - Jiří Herczeg. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012. 204 s. ISBN 9788087576076. info
 • FENYK, Jaroslav a Ladislav SMEJKAL. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 169 s. komentáře. ISBN 978-80-7357-720-9. info
 • KUCHTA, Josef. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : zvláštní část. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxix, 617. ISBN 9788074000478. info
Výukové metody
Přednášky, diskusní semináře, individuální konzultace, samostudium.
Metody hodnocení
- zápočet - podmínky zápočtu: Trestní právo procesní I: Studie v rozsahu 15 - 25 stran obsahově vycházejících z tématu disertační práce ve spojení s obsahovým zaměřením TPP I, zpracovaná za využití odborné literatury obecné a doporučené, event. další literatury podle dispozic školitele nebo návrhu studenta, v případě konkrétního zpracování dílčího tématu disertace. Diskuse nad studií.
Informace učitele
Písemnou studii je nutno doručit nejméně týden před termínem zápočtu.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO1TRPR02