DO2OBC1 Občanské právo II.

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Luboš Brim (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Předpoklady
Absolvování předmětu DO1OBC1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky předmětu je v návaznosti na oborový předmět Občanské právo I. prohloubit poznání teorie a praktických interpretačních a praktických dopadů institutu občanskoprávního vztahu a jeho struktury. Důraz je kladen na osvojení srovnávací metody, zejména ve vazbě na právo EU.
Výstupy z učení
Student bude způsobilý po absolvování kurzu: - pracovat v teoretickém i praktickém smyslu s institutem občanskoprávního vztahu;
- popsat teoretický koncept právních řešení, založených na využití institutu občanskoprávního vztahu;
- identifikovat vnitřní strukturu občanskoprávního vztahu a využít získaných poznatků pro řešení praktických případů v občanském právu;
- identifikovat a pracovat s různými typy osob v právním smyslu;
- identifikovat a pracovat s pojmem předmětu právního vztahu.
Osnova
 • 1. Občanskoprávní vztah, jeho mnohovýznamovost a zařazení do rámce institutů a metodologie občanského práva. 2. Struktura občanskoprávního vztahu. 3. Typologie občanskoprávních vztahů. 4. Osoby v právním smyslu. 5. Osoby fyzické. 6. Osoby právnické. 7. Předmět občanskoprávního vztahu. 8. Obsah občanskoprávního vztahu.
Literatura
  povinná literatura
 • HURDÍK, Jan. Právnické osoby a jejich typologie. druhé. Praha: C.H.Beck, 2009. 120 s. Beckova edice Právní instituty. ISBN 978-80-7400-168-0. info
 • FRINTA, Ondřej. Právnické osoby. V Praze: Univerzita Karlova, 2008. 176 s. ISBN 9788087146071. info
  doporučená literatura
 • Hurdík, J.: Osoba a její soukromoprávní postavení v měnícím se světě. MU Brno, 2004
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Právnické osoby na prahu nové doby IV. 2017. info
 • HURDÍK, Jan. Soukromoprávní vztah jako výchozí konstrukce práva a jeho historické poslání. In Gábriš, T., Horák, O., Tauchen, J. Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. první. Brno: The European society for history of law, 2017. s. 175-183. ISBN 978-80-87475-51-5. info
 • ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina, Jaroslav BENÁK a Martina GROCHOVÁ. Církev a stát 2015 - Církevní právnické osoby. 2015. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil VITOUL. Právnické osoby na prahu nové doby. 2015. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Účel právnické osoby a jeho význam při volbě právní formy. In Olomoucké právnické dny 2014, UPOL, Olomouc. 2014. info
 • PIKNA, Jakub. Právnické osoby – jejich koncept a přístup k nim. Marathon. Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie. 2013. ISSN 1211-8591. info
 • Právnické osoby v novém občanském zákoníku : komentář. Edited by Jaroslav Svejkovský - Lenka Deverová. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. xvii, 521. ISBN 9788074004452. info
 • POKORNÁ, Jarmila. Právnické osoby v evropském právu. In Európske a národné rozmery civiného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií. první. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2011. s. 125 - 135, 10 s. ISBN 978-80-970207-3-6. info
 • BERAN, Karel. Právnické osoby veřejného práva : veřejnoprávní subjektivita, veřejnoprávní korporace, veřejný ústav, právní povaha univerzity, právní povaha církví. Praha: Linde, 2006. 191 s. ISBN 8072015982. info
 • HURDÍK, Jan. Právnické osoby : (obecná právní charakteristika). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 169 s. (Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 232). ISBN 80-210-2278-1. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, skupinové a individuální diskuse (konzultace). Domácí zadání a příprava. Ústní a písemná prezentace.
Metody hodnocení
Předpokladem zápočtu je zvládnutí a prezentace látky semestru s přihlédnutím k nadstandardní literatuře a k legislativnímu vývoji na daném úseku odvětví, včetně koncepcí na úrovni EU a UNIDROIT. Forma prezentace je zásadně ústní v rámci organizované výuky a zejména závěrečné kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO2OBC1