DO2OBC1 Občanské právo II.

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Luboš Brim (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Předpoklady
Absolvování předmětu DO1OBC1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky předmětu je v návaznosti na oborový předmět Občanské právo I. prohloubit poznání teorie a praktických interpretačních a praktických dopadů institutů soukormého práva. Důraz je kladen na osvojení srovnávací metody, zejména ve vazbě na právo EU.
Výstupy z učení
Student bude způsobilý po absolvování kurzu: - pracovat v teoretickém i praktickém smyslu s institutem občanskoprávního vztahu;
- popsat teoretický koncept právních řešení, založených na využití institutu občanskoprávního vztahu;
- identifikovat vnitřní strukturu občanskoprávního vztahu a využít získaných poznatků pro řešení praktických případů v občanském právu;
- identifikovat a pracovat s různými typy osob v právním smyslu;
- identifikovat a pracovat s pojmem předmětu právního vztahu.
Osnova
  • 1. Osoby v právním smyslu. 2. Osoby fyzické. 3. Osoby právnické. 4. Věci v právním smyslu 5. Ochrana subjektivních práv
Literatura
    doporučená literatura
  • RONOVSKÁ, Kateřina. Právnické osoby na prahu nové doby IV. 2017. info
  • HURDÍK, Jan. Soukromoprávní vztah jako výchozí konstrukce práva a jeho historické poslání. In Gábriš, T., Horák, O., Tauchen, J. Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. první. Brno: The European society for history of law, 2017. s. 175-183. ISBN 978-80-87475-51-5. info
  • RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil VITOUL. Právnické osoby na prahu nové doby. 2015. info
  • RONOVSKÁ, Kateřina. Účel právnické osoby a jeho význam při volbě právní formy. In Olomoucké právnické dny 2014, UPOL, Olomouc. 2014. info
  • Právnické osoby v novém občanském zákoníku : komentář. Edited by Jaroslav Svejkovský - Lenka Deverová. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. xvii, 521. ISBN 9788074004452. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, skupinové a individuální diskuse (konzultace). Domácí zadání a příprava. Ústní a písemná prezentace.
Metody hodnocení
Předpokladem zápočtu je zvládnutí a prezentace látky semestru s přihlédnutím k nadstandardní literatuře a k legislativnímu vývoji na daném úseku odvětví, včetně koncepcí na úrovni EU a UNIDROIT. Forma prezentace je zásadně ústní v rámci organizované výuky a zejména závěrečné kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/DO2OBC1