DO2PVPC2 Rodinné právo I.

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Kornel, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky předmětu Rodinné právo I. je na úrovni odpovídající doktorskému studijnímu programu prohloubit poznání základních specifik rodinného práva včetně jeho systémového začlenění do rámce právního řádu a jeho vnitřního systému. Pozornost je dále věnována sociologickým a psychologickým aspektům rodinného práva.
Výstupy z učení
Na konci výuky bude student schopen samostatně vyhledat, nastudovat, analýzovat a komentovat judikaturu Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, včetně tzv. disentních stanovisek. Tím student získá povědomí o lidskoprávní dimenzi rodinného práva a jeho významu pro člověka jako dítěte, rodiče, manžela, náhradního rodiče apod. Student bude moci porozumět dané problematice v souvislostech. Nahlédnutím do právních řádů jiných zemí se student seznámí s problematikou sbližování a rozcházení rodinných práv v Evropě, s jeho kořeny. Porozumí problematice "common core" a informace využije k formulování "better law". Tím student získá předpoklady pro argumentačně promyšlená a racionální stanoviska ve věci vývoje rodinného práva a jeho tendencí. Pouze správné porozumění dané problematiky v jejich širších souvislostech povede studenta ke správné aplikaci jak platné právní úpravy, tak úpravy rekodifikované. V průběhu výuky student - mimo jiné - aktivně rozebírá případové studie, analyzuje a řeší modelové případy, interpretuje a aplikuje zákon a promyšleně a racionálně argumentuje.
Osnova
 • 1. Rodina a rodinné právo v historickém kontextu. 2. Lidskoprávní dimenze rodinného práva. 3. Význam mezinárodních úmluv pro rodinné právo. 4. Význam judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu pro rodinné právo. 5. Zásady rodinného práva. 6. Europeizace rodinného práva.
Literatura
  povinná literatura
 • HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Lenka WESTPHALOVÁ a Radovan DÁVID. Rodinné právo. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. xl, 355. ISBN 9788074006449. info
  neurčeno
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka a Milana HRUŠÁKOVÁ. § 655 [Pojem, podstata a účel manželství] až § 670 [Vztah mezi občanským a církevním sňatkem]. In Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 1-35. Velké Komentáře. ISBN 978-80-7400-503-9. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Recenze díla Schwenzer, I., Dimsey, M.: Model Family Code. From a Global Perspective. Antwerpen - Oxford, Intersentia, 2006, 257 s. Právník. Praha, Česká republika: Ústav státu a práva Akademie věd, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 80-83. ISSN 0231-6625. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Evropský kontext vývoje českého rodinného práva po roce 2004. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 202-222. ISBN 80-210-4182-X. info
 • HOLLÄNDER, Pavel. Ústavněprávní argumentace :ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. Praha: Linde, 2003. 103 s. ISBN 80-86131-37-8. info
 • ELIÁŠ, Karel a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Principy a východiska nového kodexu soukromého práva. 1. vyd. Praha: Linde, 2001. 302 s. ISBN 80-7201-303-0. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Proč tak snadno ... : některé rodinné důvody sametové revoluce : sociologický esej. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1991. 81 s. ISBN 8090105904. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Moderní rodina :(mýty a skutečnosti). 1. vyd. Brno: Blok, 1990. 184 s. ISBN 80-7029-018-8. info
 • KLABOUCH, Jiří. Manželství a rodina v minulosti. Vyd. 1. Praha: Orbis, 1962. 281 s. info
Výukové metody
- teoretická příprava - interpretace a aplikace právních norem - studium, analýza a prezentace judikatury Evropského soudu pro lidská práva - argumentace - práce ve skupinách
Metody hodnocení
Předpokladem zápočtu je zvládnutí a prezentace látky semestru s přihlédnutím k nadstandardní literatuře a k legislativnímu vývoji na daném úseku odvětví, včetně koncepcí na úrovni Evropské unie. Forma prezentace je zásadně ústní v rámci konzultací. Podmínkou pro zápočet je zejména závěrečné kolokvium nad písemnými eseji na aktuální téma zadané katedrou občanského práva.
Informace učitele
http://zdenka.kralickova@law.muni.cz

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO2PVPC2