DO2PVPC3 Srovnávací soukromé právo I.

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Luboš Brim (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout prostor pro studium občanského práva v komparativních souvislostech. Kurz je zaměřen nejen na platné soukromé/občanské právo (v České republice, na evropské úrovni a ve vybraných jurisdikcích), ale především na její doktrinální zdůvodnění. Důležitou roli bude hrát také relevantní judikatura, zejména pokud jde o výklad obecně definovaných pravidel a vývojových trendů. Bude reflektovat trendy v právní praxi. Bude se řídit hlavní zásadou, že „srovnávací právo se neučí, ale dělá“.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: 1. Uchopit zvolené téma v komparativních souvislostech, pochopit základní koncepční přístupy, metodologii, stejně jako význam právní komparatistiky v procesu poznávání práva. 2. Srovnat jednotlivé přístupy ke zvolenému tématu, zejména ve vztahu k odlišnostem normativních systému (ius communae vs common law), stejně jako vybraných jurisdikcích. 3. Vyhodnotit přínos a význam právní komparatistiky v procesu poznávání práva 4. Zachytit společné problémy a vývojové tendence ve zvolené oblasti práva 5. Vytvořit vlastní metodu zpracování vybraného tématu, vytýčit si základní srovnávací kritéria (tertium comparations) 6. Na základě studia odborné literatury i praktických zkušeností nabytých během studia využít při zpracování zvoleného tématu komparativní pracovní metody a vyvodit prakticky využitelné závěry 7. Díky svým praktickým dovednostem bude schopen rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody nejen v oboru práva, ale i širších funkčních vazeb do dalších oblastí 8. Vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání 9. Plánovat činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění 10. Samostatně řešit středně složité až složitá právní a právně etické problémy při tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků. 11. Srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni, odborné i široké veřejnosti; 12. Jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v alespoň jednom cizím jazyce, včetně ústní a písemné prezentace výsledků tvůrčí činnosti 13. Získávat nové odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti vlastní tvůrčí činností a ovlivňovat podmínky a souvislostí vzdělávání ostatních 14. Kriticky uvažovat v širších souvislostech a aplikaci v novém kontextu.
Osnova
 • Komparativní metoda I
Literatura
  doporučená literatura
 • Jaakko Husa: A New Introduction to Comparive Law, Hart Publishing, Oxford, 2015
 • Gordley, J., von Mehren, A.T., An introduction to the comparative study of private law. Cambridge: University Press. 2006
 • Knapp, V. Velké právní systémy, Úvod do srovnávací právní vědy, Beck, 1996
  neurčeno
 • Zweigert, K., Kötz, H., Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts, 3. Vydání, Mohr Siebeck, 1996
 • Samuel, G., An Introduction to Comparative Law Theory and Method, Hart, Oxford, 2014
Výukové metody
Individuální teoretická příprava, semináře, písemné eseje.
Metody hodnocení
ústní kolokvium
Informace učitele
Ze stejné literatury vycházejí i navazující předměty Srovnávací soukromé právo II - V.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/DO2PVPC3