DO2PVPC4 Pracovní právo I.

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Garance
prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student musí pochopit postavení pracovního práva v systému práva a jeho vztah k jiným právním odvětvím zejména k právu občanskému.
Výstupy z učení
Pozná subjekty pracovního práva, základní pracovněprávní skutečnosti a bude schopen rozlišit základní pracovněprávní vztahy. Bude rovněž schopen definovat základní zásady a funkce pracovního práva a jejich projev v právní úpravě.
Osnova
  • Postavení pracovního práva v systému práva. vztah k jiným právním odvětvím zejména k právu občanskému. možnost použití občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy, účastníci pracovněprávních vztahů, vznik pracovněprávních vztahů, právní skutečnosti v pracovním právu, neplatnost právních úkonů.
Literatura
  • GALVAS, Milan. K úpravě právní subjektivity člověka v pracovním právu ve vztahu k návrhu nového občanského zákoníku. Právník. Praha: Academia, 2006, Roč. 145, č. 9, s. 1063-1073. ISSN 0231-6625. info
  • GALVAS, Milan. Pracovní právo. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 671 s. ISBN 8072391739. info
  • GALVAS, Milan. Ke kodifikaci pracovního práva. Právo a zaměstnání. Praha: Orac, 2003, Roč. 9, č. 3, s. 2-7. ISSN 1211-1139. info
  • GALVAS, Milan. K aplikaci Směrnice Rady č. 91/533/EHS. In Zborník prednášok z medzinárodného sympózia. Bratislava: Prosperity, 1999. s. 118-126. ISBN 80-968219-2-X. info
  • GALVAS, Milan. Několik úvah o smluvní svobodě a jejích projevech v pracovním právu. Právník. Praha: Academia, 1999, roč. 138, č. 4, s. 334-341. ISSN 0324-7007. info
  • GALVAS, Milan. Několik poznámek k podmínkám dalšího působení pracovního práva. In Pracovní právo na přelomu tisíciletí. Praha: Orac, 1997. s. 6-9. info
  • Smluvní princip a jeho projevy v individuálním pracovním právu : sborník příspěvků ze sympozia: Brno, 17. února 1994. Edited by Milan Galvas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 77 s. ISBN 8021009667. info
Výukové metody
Teoretická příprava; řešení praktických příkladů pod vedením lektora, analýza právních předpisů, diskuse ve skupinách.
Metody hodnocení
Písemná klauzurní práce, analýza zadaných příkladů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/DO2PVPC4