DO2SZ01 Správní trestání

Právnická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je podat rozšiřující a teoretické, jakož i judikatorní a legislativní souvislosti pojednávající o místu, podobě, resp. obsahu, významu a uplatňování správního trestání a tzv. správního práva trestního (nejen) v systému správního práva a veřejné správy
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování tohoto předmětu a) vnímá pojem a účel tzv. správního práva trestního a správního trestání (nejen) v systému správního práva a veřejné správy b) má rozšiřující znalosti základních principů správního práva trestního a správního trestání c) je vybaven teoretickými znalostmi, které mu umožní orientaci v právní úpravě a její systematice a jejím obsahu d) má rozšiřující přehled jak o judikatuře, tak i doktrinálních názorech, které umí řádně aplikovat v praxi e) je schopen vnímat správní trestání v potřebných souvislostech a v kontextu požadavku ochrany subjektivních práv, jakož i vnímat legislativní a judikatorní požadavky kladené na správní trestání
Osnova
 • 1) Pojem „správní trestání“ a jeho vztah k veřejné správě a správnímu právu; vývoj, prameny právní úpravy a zásady (vývoj správního práva trestního a náhledů na oprávnění veřejné správy trestat; aktuální stav, prameny a zásady) 2) Správní trestání z pohledu judikatury, mezinárodního, evropského a trestního práva (zohlednění širších souvislostí a požadavků spojených se správním trestání pocházející z mezinárodní – čl. 6 EÚLP, evropské – EU a Rada Evropy, i národní právní úpravy, včetně vztahu správního trestání k soudnímu trestání a správního práva trestního k trestnímu právu; vlivy a působení judikatury) 3) Správní delikty a systematika správního trestání a správních deliktů (systém správního trestání a správních deliktů, společné a rozdílné znaky, dělení) 4) Přestupky – hmotněprávní a procesní problematika (rozbor přestupků po stránce hmotněprávní a procesní) 5) Jiné správní delikty – hmotněprávní a procesní problematika (rozbor jiných správních deliktů po stránce hmotněprávní a procesní) 6) Správní a soudní ochrana ve věci správního trestání (ochrana subjektivních práv v řízení o správních deliktech, zásady; soudní ochrana ve věcech správního trestání a její specifika – moderační právo a retroaktivita ve prospěch) 7) Nové výzvy správního trestání v kontextu reformy/rekodifikace a jeho další budoucnost (poukaz na nové instituty, jakož i požadavky spojené se správním trestáním v kontextu aktuální právní úpravy; požadavky na tvorbu skutkových podstat správních deliktů – přístup či pohled „legislativy“)
Literatura
  povinná literatura
 • MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 7., přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. xxviii, 23. ISBN 9788074006807. info
  doporučená literatura
 • FIALA, Zdeněk, Kateřina FRUMAROVÁ, Eva HORZINKOVÁ a Martin ŠKUREK. Správní právo trestní. Vydání první. Praha: Leges, 2017. 304 stran. ISBN 9788075022196. info
  neurčeno
 • PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Vydání první. Praha: Leges, 2017. 448 stran. ISBN 9788075022219. info
 • PRÁŠKOVÁ, Helena. Základy odpovědnosti za správní delikty. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. xxvi, 420. ISBN 9788074004568. info
Výukové metody
Přednáškově diskuzní, samostudium.
Metody hodnocení
Zkouška spočívající v odborné rozpravě k předmětné problematice
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2023/DO2SZ01