DO2SZ02 Obecné základy práva životního prostředí - aktuální otázky

Právnická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je jako povinný určen studentům oboru Správní právo a právo životního prostředí. Cílem tohoto předmětu je zmapování aktuálních environmentálních problémů a způsobů, jakým na ně právo životního prostředí včetně jeho mezioborových přesahů reaguje, práce s prameny unijního práva a s aktuálními závěry rozhodovací praxe a hledání řešení problematických otázek na základě teoretických a praktických znalostí. Za účelem naplňování těchto cílů budou analyzovány základní principy práva životního prostředí v národním, unijním a mezinárodním prostředí, hledány způsoby jejich naplňování a úloha jednotlivých subjektů. Náplň předmětu bude zaměřena i na schopnosti aplikace principů a konkrétních prostředků právní regulace při naplňování a prosazování práva na příznivé životní prostředí a jiných ústavně garantovaných práv.
Výstupy z učení
Student bude schopen interpretovat a aplikovat právní úpravu. Bude schopen pracovat se soudní judikaturou a využít ji pro řešení konkrétních situací a pro identifikaci problematických míst v právní úpravě. Na základě získaných poznatků student bude schopen navrhnout a odůvodnit řešení konkrétních případových studií. Student bude schopný formulovat náměty de lege ferenda.
Osnova
 • Aktuální otázky v právu životního prostředí. Prameny, předmět a metoda právní regulace. Právo životního prostředí v systému práva a mezioborové přesahy. Základní principy práva životního prostředí a právní prostředky k jejich naplňování a prosazování. Ústavní základy práva životního prostředí. Subjekty práva životního prostředí. Úloha veřejnosti při ochraně životního prostředí. Formy činnosti orgánů ochrany životního prostředí.
Literatura
  povinná literatura
 • • VOMÁČKA, Vojtěch. Uplatňování zásady přiměřenosti v nejnovější judikatuře Soudního dvora. České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí, Česká společnost pro právo životního prostředí, 2016, roč. 2016, č. 39,
 • • MULLEROVÁ, Hana a kolektiv autorů. Právo na příznivé životní prostředí:Nové interpretační přístupy. Praha:Ústav státu a práva AV, 2016,288 s. ISBN 978-80-87439-29-6.
  neurčeno
 • • GELLERS,Joshua, C.. The Global Emergence of Constitutional Environmental Rights, Routledge, New York 2017, 150 s.
 • • VOMÁČKA, Vojtěch. Komentovaná judikatura Soudního dvora: Jaro 2016. České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí, Česká společnost pro právo životního prostředí, 2016, Neuveden, č. 2, s. 57-73. ISSN 1213-554
 • • LEE, Maria. EU Environmental Law, Governance and Decision-making, 2nd edition, Hart Publishing, Ltd., 2014, 270 s.
 • • PEKÁREK, Milan. Principy práva životního prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 4, s. 112-119. ISSN 1210-9126. info
 • • MULLEROVÁ, Hana, HUMLÍČKOVÁ, Petra. Nové přístupy k implementaci Aarhuské úmluvy v ČR, Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2014, ISBN 978-80-87439-16-6
 • • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 624 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6.
 • • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: Obecná část. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 s. učebnice č.531. ISBN 978-80-210-8366-0. info
Výukové metody
Interaktivní přednášky, založené na diskusi o problematice, s níž budou studenti obeznámeni na základě předchozího studia doporučené literatury a odpovídající judikatury.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou na základě odborné diskuse. Zkouškové okruhy korespondují s náplní osnovy.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2023/DO2SZ02