DO2TRPR01 Trestní právo hmotné II.

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Trestní právo hmotné I. Předmět je určen pouze studentům mateřského oboru Trestní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na analýzu funkcí, základních zásad a stěžejních institutů obecné části trestního práva hmotného (jejich pojetí, formy a funkce, a to z pohledu základů trestní odpovědnosti (viny) a na rozbor problematiky legitimity trestního práva a trestní spravedlnosti. Jeho cílem je prohloubení teoretických znalostí, rozbor aktuální judikatury či zmapování aktuálních změn právní úpravy.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen -hlouběji porozumět předmětné problematice, -orientovat se v aktuálních trendech problematiky včetně judikatury, - zpracovat odbornou essay propojující tématické zaměření předmětu a disertace.
Osnova
 • 1. Funkce a základní zásady trestního práva hmotného 2. Legitimita trestního práva 3. Učení o trestném činu /různá pojetí, klasifikace, funkce trestného činu z hlediska viny a trestu/ 4. Formy trestného činu /vývojová stadia, trestná součinnost, pluralitní trestná činnost/
Literatura
 • Kratochvíl, V.: Trestný čin v československé a české trestněprávní vědě a trestním zákonodárství. Brno, MU v Brně 1995
 • Jakobs, G. Strafrecht. All. Teil, Die Grundlagen u. die Zurechnungslehre. 2. Auflg. Berlin etc.: W. de Gruyter, 1993
 • Eysselt, E.: Pokus o trestný čin. Praha, Linhart 1947
 • Kuruc, P. (ed.) Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok – analýza poznatkov z teorie a praxe. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, 2011, str. 39 – 50. ISBN 978-80-89447-57-2
 • Solnař, V.: Základy trestní odpovědnosti. Praha, Academia 1972
 • Olšar, E. Studie o protiprávnosti (se zvláštním zřetelem k právu trestnímu). Praha: ČAVU, 1940
 • Záhora, J. (ed.), Mathern, V., Baláž, P. (rec.) Aktuálne otázky trestného zákonodárstva, pocta prof. JUDr. Milanovi ČIČOVI, DrSc. et mult. Dr.h.c., k 80. narodeninám. Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 19. ja
 • Fuchs, H. . Österreichisches Strafrecht. Allgemeiner Teil I., 7. überarbeitete Auflage. Wien, New York: Springer – Verlag, 2008
 • Inciardi, J.A. Trestní spravedlnost. Praha: Victoria Publishing, 1994
 • Kratochvíl, V.: Kategorizace deliktů. Brno, UJEP v Brně 1984
 • Solnař, V. Několik úvah o příčinném vztahu a adekvátnosti v trestním právu. Praha: Knihovna Sborníku věd právních a státních, 1937
 • M. Vanduchová, J. Hořák (uspoř.), V. Kalvodová (rec.) Na křižovatkách práva. Pocta Janu Musilovi k 70. narozeninám. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 179 – 188, ISBN 978-80-7400-388-2
 • Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009
 • Nezkusil, J.: Studie o pokusu v československém trestním právu, Praha, AUCI 1959, I
 • Ashworth, A.: Principles of Criminal Law. 2. ed., Oxford, Clarendon Press 1995
 • Hatala, V.: Zavinenie v československom trestnom práve. Bratislava, SAV 1961
 • Kratochvíl, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009
 • Jescheck, H. H.: Lehrbuch des Strafrechts. All. Teil, 3. voll. Aufl., Berlin, Duncker u. Humblot 1978
 • Köhler, M. Strafrecht. All. Teil, Berlin etc.: Springer, 1997
 • Repík, B. Európská úmluva a trestné právo. Praha: Orac, 2002
 • Duff, R. A.: Criminal Attempts. Oxford, Clarendon Press 1996
 • CÍSAŘOVÁ, Dagmar a Olga SOVOVÁ. Trestní právo a zdravotnictví. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Orac, 2004. 183 s. ISBN 8086199754. info
 • CÍSAŘOVÁ, Dagmar a Marie VANDUCHOVÁ. Nepříčetný pachatel : (aktuální praktické i teoretické problémy trestního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s posuzováním nepříčetnosti - srovnávací studie). Praha: Institut pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 1995. 97 s. info
 • OLŠAR, Erich. Příspěvek k nauce o vině. V Praze: Nákladem České akademie věd a umění, 1936. 164 s. info
Výukové metody
Individuální konzultace, přednášky či diskusní semináře, samostudium.
Metody hodnocení
Zápočet. Odborná esej v rozsahu 15 - 25 rukopisných stran obsahově vycházející z tématu disertace ve spojení s obsahovým zaměřením TPH II, zpracovaná za využití odborné literatury doporučené či další vyhledané studentem. Rozprava esejí.
Informace učitele
Esej je nutno vložit nejpozději týden před termínem zápočtu do odevzdávárny v IS.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO2TRPR01