DO3DIS03 Disertace - plnění individuálního studijního plánu III

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Konkrétní náplň předmětu a požadavky na jeho ukončení vychází vždy z individuálního studijního plánu a jsou uvedeny v jeho semestrální náplni. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, zahrnuje obsah předmětu zpravidla pokračování ve studiu relevantních zdrojů (a vyhledávání dalších). V návaznosti na vymezené cíle a otázky jsou hledány vhodné přístupy ke zpracování tématu (metodologie), metody řešení a vytvářena konkrétní koncepce řešení, včetně promýšlení vhodné struktury práce, to přitom se zohledněním zpětné vazby, která byla získána při diskusním setkání v předchozím semestru. Předmět cílí na dosažení pokroku v těchto oblastech, přičemž jsou rozvíjeny odpovídající dovednosti studenta.
Výstupy z učení
Konkrétní výstupy vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, patří mezi výstupy zpravidla: - pokročilá znalost současného stavu poznání v oblasti výzkumného zaměření na základě studia literatury - vyhledání a studium dalších zdrojů - hledání vhodné metodologie - konkrétnější představa o metodách řešení vymezených otázek a celkové koncepce práce, včetně její vhodné struktury - zohlednění získané zpětné vazby a i s pomocí ní rozvoj odpovídajících dovedností - příprava písemných výstupů (dílčích publikačních, či pracovních textů, včetně přípravy na zpracování tezí disertační práce)
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci semestrální náplně individuálního studijního plánu. Zahrnuje zpravidla pokračování ve studiu relevantních zdrojů a vyhledávání dalších, návrh vhodné metodologie, konkretizaci využitelných metod řešení vymezených otázek (nebyly-li již definitivně specifikovány dříve) a vytváření konkrétní koncepce řešení, včetně promýšlení vhodné struktury práce, to přitom se zohledněním zpětné vazby, která byla získána při diskusním setkání v předchozím semestru. K tomu probíhají konzultace se školitelem a dalšími osobami. Konzultovány jsou prozatímní struktura práce, hlavní myšlenky a vhodná metodologie. Dle okolností je vyžadováno již i vytvoření části pracovního textu – např. jedné z (úvodních) kapitol či její části, což bývá vhodně propojeno se souběžným plněním publikačních povinností (či jejich přípravou).
Výukové metody
Konzultace.
Metody hodnocení
Kolokvium. Projednání výsledků práce se školitelem.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2022/DO3DIS03