DO3PVPC2 Rodinné právo II.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Kornel, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky předmětu je v návaznosti na předmět Rodinné právo I. prohloubit poznání právní úpravy institutu manželství, zejména z hlediska jeho vzniku a právní úpravy poměrů mezi manžely a jeho zrušení a zániku, a odlišení od jiných forem soužití, zejména registrovaného partnerství.
Výstupy z učení
Na konci výuky bude student schopen samostatně vyhledat, nastudovat, analýzovat a komentovat judikaturu Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, včetně tzv. disentních stanovisek. Tím student získá povědomí o lidskoprávní dimenzi rodinného práva a jeho významu pro člověka jako dítěte, rodiče, manžela, náhradního rodiče apod. Student bude moci porozumět dané problematice v souvislostech. Nahlédnutím do právních řádů jiných zemí se student seznámí s problematikou sbližování a rozcházení rodinných práv v Evropě, s jeho kořeny. Porozumí problematice "common core" a informace využije k formulování "better law". Tím student získá předpoklady pro argumentačně promyšlená a racionální stanoviska ve věci vývoje rodinného práva a jeho tendencí. Pouze správné porozumění dané problematiky v jejich širších souvislostech povede studenta ke správné aplikaci jak platné právní úpravy, tak úpravy rekodifikované. V průběhu výuky student - mimo jiné - aktivně rozebírá případové studie, analyzuje a řeší modelové případy, interpretuje a aplikuje zákon a promyšleně a racionálně argumentuje.
Osnova
 • 1. Manželství z hlediska historického vývoje. 2. Formy uzavření manželství. 3. Neplatnost a neexistence manželství. 4. Rozvod. 5. Rozvod v evropském kontextu. Principy vypracované CEFL. 6. Jiné formy soužití a jejich institucionalizace.
Literatura
  povinná literatura
 • HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Lenka WESTPHALOVÁ a Radovan DÁVID. Rodinné právo. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. xl, 355. ISBN 9788074006449. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka a Milana HRUŠÁKOVÁ. § 655 [Pojem, podstata a účel manželství] až § 670 [Vztah mezi občanským a církevním sňatkem]. In Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 1-35. Velké Komentáře. ISBN 978-80-7400-503-9. info
  neurčeno
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Recenze díla Schwenzer, I., Dimsey, M.: Model Family Code. From a Global Perspective. Antwerpen - Oxford, Intersentia, 2006, 257 s. Právník. Praha, Česká republika: Ústav státu a práva Akademie věd, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 80-83. ISSN 0231-6625. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Glosa k návrhu obligatorního civilního sňatku. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2006, Roč. 14, č. 4, s. 148. ISSN 1210-6410. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Práva neprovdané matky. Právo a rodina. Praha: Linde, 2004, Roč. 6, č. 8, s. 4-8. ISSN 1212-866X. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Autonomie vůle v rodinném právu v česko-italském porovnání. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 264 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; 267). ISBN 80-210-3093-3. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Právní aspekty spekulativních sňatků s cizinci. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 2000, Roč. 8, č. 6, s. 246-250. ISSN 1210-6410. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Vztahy mezi manželi. Rodinné právo : rodina, manželství, děti a mládež, dědictví. Praha: Linde, 1999, roč. 1, č. 1, s. 7-9. ISSN 1212-3463. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka a Zdeňka GREGOROVÁ. Nesezdané soužití v právním řádu České republiky. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1998, roč. 6, č. 5, s. 209-214. ISSN 1210-6410. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Vyživovací povinnost mezi rozvedenými manželi podle velké novely zákona o rodině účinné k 1. 6. 1998. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1998, roč. 6, č. 8, s. 389-393. ISSN 1210-6410. info
Výukové metody
- teoretická příprava - interpretace a aplikace právních norem - studium, analýza a prezentace judikatury Evropského soudu pro lidská práva - argumentace - práce ve skupinách
Metody hodnocení
Předpokladem zápočtu je zvládnutí a prezentace látky semestru s přihlédnutím k nadstandardní literatuře a k legislativnímu vývoji na daném úseku odvětví, včetně koncepcí na úrovni EU. Forma prezentace je zásadně ústní v rámci konzultací. Podmínkou pro zápočet je zejména závěrečné kolokvium nad písemnými eseji na aktuální téma zadané katedrou občanského práva.
Informace učitele
zdenka.kralickova@law.muni.cz

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO3PVPC2