DO3PVPC3 Srovnávací soukromé právo II.

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Předpoklady
Srovnávací právo soukromé I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout prostor pro studium občanského práva v mezinárodně komparativních souvislostech. Při využití mezinárodně-komparativní pracovní metody je třeba se vyvarovat některých úskalí. Především je třeba srovnávat srovnatelné. DO3PVPC3 (tj. pojímám práva jako systému norem). Dále je třeba zachytit srovnávané právní řády v plné jejich šíři a dynamice. V mezinárodní komparatistice je vždy klíčová volba srovnávaných jurisdikcí. Kritériem pro výběr pak bude především, jakou byl ten který právní řád ovlivněn. Specifická pozornost bude věnována vzájemnému prolínání prvních kultur, právním transplantátům, vč. jejich působení a konsekvencí.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: 1. Uchopit zvolené téma v komparativních souvislostech, pochopit základní koncepční přístupy, metodologii, stejně jako význam právní komparatistiky v procesu poznávání práva. 2. Srovnat jednotlivé přístupy ke zvolenému tématu, zejména ve vztahu k odlišnostem normativních systému (ius communae vs common law), stejně jako vybraných jurisdikcích. 3. Vyhodnotit přínos a význam právní komparatistiky v procesu poznávání práva 4. Zachytit společné problémy a vývojové tendence ve zvolené oblasti práva 5. Vytvořit vlastní metodu zpracování vybraného tématu, vytýčit si základní srovnávací kritéria (tertium comparations) 6. Na základě studia odborné literatury i praktických zkušeností nabytých během studia využít při zpracování zvoleného tématu komparativní pracovní metody a vyvodit prakticky využitelné závěry 7. Díky svým praktickým dovednostem bude schopen rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody nejen v oboru práva, ale i širších funkčních vazeb do dalších oblastí 8. Vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání 9. Plánovat činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění 10. Samostatně řešit středně složité až složitá právní a právně etické problémy při tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků. 11. Srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni, odborné i široké veřejnosti; 12. Jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v alespoň jednom cizím jazyce, včetně ústní a písemné prezentace výsledků tvůrčí činnosti 13. Získávat nové odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti vlastní tvůrčí činností a ovlivňovat podmínky a souvislostí vzdělávání ostatních 14. Kriticky uvažovat v širších souvislostech a aplikaci v novém kontextu.
Osnova
  • Komparativní metoda II
Výukové metody
Individuální teoretická příprava, semináře, písemné eseje.
Metody hodnocení
ústní kolokvium
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2022/DO3PVPC3