DO3SZ01 Role evropského a mezinárodního práva v ochraně ŽP a ve veřejné správě

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Garance
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je především analyzovat rozměr ochrany životního prostředí a veřejné správy, který představuje mezinárodní a evropská úprava. Primárně se předmět zaměřuje na právo Evropské unie včetně judikatury Soudního dvora Evropské unie, zahrnuje však i lidskoprávní ochranu v režimu Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a další mezinárodní právo smluvní i zvykové. Zvláštní pozornost je věnována požadavkům na výkon veřejné správy a poměřování jednotlivých veřejných zájmů v plánovacích a rozhodovacích procesech, zásadám ochrany životního prostředí a výkladu klíčových pojmů, které vychází z nadřazené právní regulace.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu by student měl především chápat východiska a principy unijní úpravy ochrany životního prostředí, měl by chápat, kde a jakým způsobem se tato východiska a principy uplatňují na vnitrostátní úrovni, měl by být schopen vyhledat potřebné zdroje, pracovat s judikaturou Soudního dvora a ESLP.
Osnova
  • Smluvní a zvykové mezinárodní právo v ochraně životního prostředí a ve veřejné správě.
  • Loajální spolupráce a plnění závazků vyplývajících z unijního práva v oblasti výkonu veřejné správy a v ochraně životního prostředí.
  • Kompetence Evropské unie a členských států, uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality.
  • Zásady politiky Unie v oblasti životního prostředí.
  • Mechanismy prosazování mezinárodního a unijního práva.
  • Činnost mezinárodních soudů a Soudního dvora Evropské unie ve vztahu k ochraně životního prostředí a výkonu veřejné správy.
  • Lidskoprávní aspekty výkonu veřejné správy a ochrany životního prostředí.
Literatura
    doporučená literatura
  • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Staré ekologické zátěže v kontextu americké, evropské a mezinárodní právní úpravy. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 220 s. Iuridica 321. ISBN 978-80-210-4509-5.
  • SKULOVÁ, Soňa a Lukáš POTĚŠIL. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C. H. Beck, 2017. 464 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
  • KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal BOBEK. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. 1696 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3.
  • GRASHOF, F. National Procedural Autonomy Revisited, Europa Law Publishing, 2016, 324 s., ISBN 9789089521804
  • SKULOVÁ, Soňa a David HEJČ. Odvolání. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 152 - 162. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0. info
  • BRINK, J. E. van den, A. P. W. DUIJKERSLOOT, A. J. C. de MOOR-VAN VUGT, W. den OUDEN, Rolf ORTLEP a M. J. M. VERHOEVEN. Europeanisation of public law. Edited by J. H. Jans - Sacha Prechal - R. J. G. M. Widdershoven. Second edition. Groningen: Europa Law Publishing, 2015. xviii, 558. ISBN 9789089521279. info
  • DE SADELEER, Nicolas. EU environmental law and the internal market. 1st ed. pub. Oxford: Oxford University Press, 2014. lv, 499. ISBN 9780199675432. info
  • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Environmental Law. Selected international treaties and Czech national regulations. 2., nezměněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 83 s. Edice multimediálních učebních textů č. 69. ISBN 978-80-210-5445-5. info
Výukové metody
Samostudium doporučené literatury a judikatury a na něj navazující konzultace.
Metody hodnocení
Prezentace závěrečného individuálního projektu, jehož zaměření bude určeno na začátku semestru a může mít jednu z následujících forem: analýza aktuálního problému, recenze aktuální odborné práce či analýza judikatury ve vybrané oblasti.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2022/DO3SZ01