DO3SZA1 Právotvorba územní samosprávy, dozor nad právotvorbou veřejné správy

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vyložit právně teoretická východiska institutu právotvorby územní samosprávy a současně i dozoru nad právotvorbou veřejné správy, přiblížit související ústavněprávní a zákonnou úpravu, provést její analýzu, a to s přihlédnutím k dostupné judikatuře a zhodnocení současného stavu teoretického poznání a platné právní úpravy, s příp. úvahami k možným námětům de lege ferenda.
Výstupy z učení
Student si absolvováním tohoto předmětu prohloubí a rozšíří svoje znalosti v oblasti právotvorby územní samosprávy a dozoru na právotvornou veřejné správy, a obohatí se o schopnosti analyzovat danou problematiku a formulovat úvahy a příp. náměty de lege ferenda.
Osnova
 • Právně teoretická východiska institutu právotvorby územní samosprávy a dozoru nad právotvorbou veřejné správy, ústvněprávní a zákonná úprava. Analýza předmětné právní úpravy s přihlédnutím k dostupné judikatuře. Zhodnocení současného stavu teoretického poznání a platné právní úpravy, úvahy k možným námětům de lege ferenda.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠÍN, Zbyněk. Tvorba práva : pravidla, metodika, technika. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xv, 176. ISBN 9788074001628. info
 • KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 424 s. (Beckova edice právní instituty, EPI7). ISBN 80-7179-794-4. info
  doporučená literatura
 • KOPECKÝ, Martin. Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 364 stran. ISBN 9788075527196. info
 • PRŮCHA, Petr. Místní správa. 2. vyd. Brno: MU Brno, 2018. 277 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 542. ISBN 978-80-210-9007-1. info
 • KOPECKÝ, Martin, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Jan JANEČEK. Zákon o obcích. Komentář. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, Praha, 2017. 353 s. komentáře, 2017/3075. ISBN 978-80-7552-862-9. info
Výukové metody
Výběrové přednášky (podpořené interaktivní osnovou), samostudium, četba, diskuse, konzultace, závěrečný individuální projekt.
Metody hodnocení
Diskuse, prezentace, závěrečný individuální projekt, zápočet. Student písemně zpracuje a, s cca týdenním předstihem před termínem pro udělení zápočtu, odevzdá práci v rozsahu cca 10 - 12 stran strojopisu na dílčí téma v rámci daného předmětu, které si sám vybere. Tuto práci musí být schopen při zápočtovém setkání s vyučujícím obhájit. Po splnění předepsaných podmínek obdrží zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/DO3SZA1