DO3TRPR01 Trestní právo hmotné III.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Trestní právo hmotné II. Předmět je určen pouze studentům mateřského programu Trestní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je orientován na problematiku nedostatku trestnosti činu- protiprávnost a trestnost činu, trestní odpovědnost vyloučená a zaniklá. Jeho cílem je prohloubení teoretických znalostí, rozbor aktuální judikatury či zmapování aktuálních změn právní úpravy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen - hlouběji porozumět předmětné problematice, - orientovat se v aktuálních trendech problematiky včetně judikatury. - zpracovat odbornou esej vážící se k předmětné problematice, popř. propojit ji s tématem disertační práce.
Osnova
 • 1. Učení o negativních podmínkách trestnosti - okolnostech vylučujících protiprávnost činu /krajní nouze, nutná obrana, svolení poškozeného, přípustné riziko, oprávněné použití zbraně,, výkon práva atd./ 2. Učení o důvodech zániku trestní odpovědnosti /účinná lítost, promlčení trestní odpovědnosti atd./
Literatura
 • Kuchta, J.: Nutná obrana. Brno, MU v Brně 1999
 • Fico, R. Nutná obrana. 2001
 • Fuchs, H.: Grundfragen der Notwehr. Wien, Orac 1986
 • Kuchta, J.: Riziko z hlediska juristického a kriminologického. Brno, MU v Brně 1997
 • Vokoun, R.: Vybrané aktuální otázky nutné obrany a krajní nouze. AUCI 1989, 3
 • Eser, A., Fletscher, G.: Rechtfertigung und Entschuldigung. Band I., Freiburg i. Breisgau 1997
 • ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf VOKOUN. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 1050 stran. ISBN 9788075523587. info
 • ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf VOKOUN. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 1050 stran. ISBN 9788075523587. info
 • ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 1040 s. ISBN 9788074786167. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír a Josef KUCHTA. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vyd. Praha: C.H.Beck Praha, 2012. 920 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7179-082-2. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : obecná část. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxvii, 79. ISBN 9788074000423. info
 • SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního práva. 1.vydání. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009. 942 s. ISBN 978-80-254-4033-9. info
Výukové metody
Individuální konzultace, přednášky, diskusní semináře, samostudium.
Metody hodnocení
Zápočet Odborná esej v rozsahu 15 - 25 rukopisných stran obsahově vycházející z tématu disertace ve spojení s obsahovým zaměřením Trestního práva hmotného III, zpracovaná za využití odborné literatury, doporučené či další vyhledané studentem, rozprava nad esejí.
Informace učitele
Písemnou práci je nutno vložit nejpozději týden před termínem zápočtu vyučujícímu do odevzdávárny v IS.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO3TRPR01