DO3TRPR02 Trestní právo procesní III.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Trestní právo procesní II Předmět je určen pouze studentům mateřského programu Trestní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Trestní právo procesní jako nadstavbová forma studia magisterského studijního programu, zaměřená jednak na otázky vědy trestního práva a jednak na specifické požadavky příslušné disertační práce. Trestní právo procesní - III Subjekty trestního řízení, procesní úkony, zajišťovací úkony, dokazování v trestním řízení jako těžiště trestního procesu, rozhodnutí v trestním řízení a opravné prostředky z pohledu odlišností adversárního a inkvizičního trestního procesu, zaměřené zejména na proces dokazování, smíšené modely. Základní informace o evropské spolupráci ve věcech trestních (evropský zatýkací rozkaz, evropský veřejný žalobce).
Výstupy z učení
Doktorand si osvojí další specifické požadavky individuální disertační práce, získá mezioborové znalosti (trestní právo procesní, trestní právo hmotné, ústavní právo a mezinárodní právo veřejné/právo EU), které využije jednak pro účely samotné práce, jednak pro rozvoj vlastních teoretických znalostí.
Osnova
 • - pojem a základní zásady dokazování - předmět a rozsah dokazování - klasifikace důkazů - neúčinnost důkazů - katalog důkazních prostředků z hlediska zákonnosti a ústavnosti - rozhodnutí, quasirozhodnutí a jiné akty orgánů činných v trestním řízení - projevy europeizace v oblasti dokazování
Literatura
 • CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Jaroslav FENYK a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. 822 s. ISBN 9788073573485. info
 • MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva : trestní právo procesní. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xlix, 1166. ISBN 9788071795728. info
 • STŘÍŽ, Igor, Přemysl POLÁK, Jaroslav FENYK a Roman HÁJEK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 2. díl - trestní řád. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 1185 s. Edice komentované zákony. ISBN 978-80-7201-803-1. info
 • - Císařová, D.: Presumpce neviny, Stát a právo, č. 10/1965
 • - Císařová, D.: Předmět dokazování, Stát a právo, č. 13/1967
 • FENYK, Jaroslav a Světlana KLOUČKOVÁ. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2005. 1019 s. ISBN 8072015273. info
 • CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Aktuální problémy dokazování v trestním řízení. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1975. 65 s. info
 • MATHERN, Vladimír. Dokazovanie v československom trestnom procese. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1984. 229 s. info
 • ŽILA, Josef. Zásada vyhledávací v trestním řízení : (v československém socialistickém právu). Vyd. 1. Praha: Academia, 1983. 112 s. info
 • ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1999. 403 s. ISBN 80-85963-89-2. info
 • NETT, Alexander. K problematice neúčinných důkazů v trestním řízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 57 s. ISBN 8021011637. info
 • NETT, Alexander. Plody z otráveného stromu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 115 s. ISBN 8021015241. info
 • - Růžek, A.: Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí v trestních věcech, Praha, ČSAV 1958
 • FENYK, Jaroslav, Jan PROVAZNÍK a Bohumil REPÍK. Hlava III. Ochrana ústavně zaručených základních práva a svobod. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 55-91. ISBN 978-80-7598-306-0. info
 • FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava VII. Státní zastupitelství. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 174-188. ISBN 978-80-7598-306-0. info
 • FENYK, Jaroslav, Ladislav SMEJKAL a Irena BÍLÁ. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 2. podstatně přeprac. a dopl. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 272 s. Komentáře. ISBN 978-80-7552-965-7. info
 • IVOR, Jaroslav, Libor KLIMEK a Jozef ZÁHORA. Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky. 1. vyd. Žilina: Eurokódex, 2013. 888 s. ISBN 9788081550171. info
 • FENYK, Jaroslav a Ladislav SMEJKAL. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 169 s. komentáře. ISBN 978-80-7357-720-9. info
Výukové metody
Přednášky, diskusní semináře, individuální konzultace, samostudium.
Metody hodnocení
- zápočet - podmínky zápočtu Studie v rozsahu 15 - 25 stran obsahově vycházejících z tématu disertační práce ve spojení s obsahovým zaměřením TPP III, zpracovaná za využití odborné literatury obecné a doporučené, event. další literatury podle dispozic školitele nebo návrhu studenta, v případě konkrétního zpracování dílčího tématu disertace.
Informace učitele
Písemnou studii je nutno doručit nejméně týden před termínem zápočtu.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO3TRPR02