DO3USPS02 Ústavní právo II.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ústavní právo I seznamuje studenty s hlavními pojmy teorie ústavního práva a státovědy a hodnotami, na kterých je založena, s právní regulací státní moci a její organizací (dělba moci, jednotlivé ústavní orgány, jejich postavení, pravidla činnosti), se základy vztahu státu a jedince (státní občanství, základní práva a svobody, jejich ochrana, ústavní základy postavení cizinců).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu: - rozumět klíčovým konceptům ústavního práva - orientovat se v základní literatuře oboru
Osnova
 • Úvod do ústavního práva ČR. Moderní stát a jeho ústavní právo. Pojem, předmět, prameny. Kontinuita a diskontinuita jako problém ústavního práva ČR. Odpovědnost a sankce v ústavním právu. Ústava jako základní zákon ČR a ústavněprávní základy právního řádu v ČR. Mezinárodní a vnitrostátní právo. Publikace právních předpisů. Interpretace a aplikace norem v ústavním právu. Ústavní koncepce ČR a její principy. Sdružovací právo a právo politických stran v ČR Volební práva a jeho principy. Volební procedura a její stádia. Soudní kontrola voleb. Prvky přímé demokracie v ústavním právu ČR. Referendum v právní úpravě a praxi. Ústavněprávní základy územní organizace ČR. Pojem územní organizace státu. Unitární forma územní organizace ČR. Státní území a hranice ČR. Vymezení státního území ČR. Územně správní členění ČR. Hlavní město ČR. Státní občanství ČR. Pojem. Vývoj právní úpravy a její principy. Mezinárodní smlouvy. Způsoby nabývaní a pozbývání státního občanství obecně a podle platného práva. Listina základních práv a svobod. Pojem základního práva a svobody. Základní východiska Listiny - svoboda, rovnost, důstojnost, nediskriminace. Klasifikace základních práv a svobod. Jednotlivá základní práva a svobody. Státní moc v ČR. Ústavní koncepce státní moci. Dělba moci. Státní moc a samospráva.Právní status státního orgánu. Parlamentarismus v ČR. Parlament a jeho ústavní status. Bikameralismus v ČR. Zákonodárný proces. Právní postavení poslanců a senátorů. Imunita. Výkonná moc v Ústavě ČR. Hlava státu, vláda, ministerstva a jiné správní úřady. Ústavní základy státní služby. Ústavního soudnictví v ČR. Právní status Ústavního soudu, jeho kompetence. Typy řízení před Ústavním soudem. Základní charakteristika obecného soudnictví. Principy postavení a činnosti. Státní zastupitelství. Nejvyšší kontrolní úřad. Česká národní banka. Ústavní základy územní samosprávy. Jiné formy samosprávy.
Literatura
 • WEYR, František. Československé právo ústavní. Praha: Melantrich. xii, 339 s. info
 • Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012
 • RYCHETSKÝ, Pavel, Tomáš LANGÁŠEK, Tomáš HERC a Petr MLSNA. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015.
 • PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Vyd. 2. nezměn., V Leges 1. Praha: Leges, 2014. 363 s. ISBN 9788075020536. info
 • ŠIMÍČEK, Vojtěch, Jan FILIP, Pavel MOLEK, Lenka BAHÝĽOVÁ, Milan PODHRÁZKÝ, Radovan SUCHÁNEK a Ladislav VYHNÁNEK. Ústava České republiky - Komentář. Praha: Linde Praha, 2010. 1536 s. ISBN 978-80-7201-814-7. info
 • NEUBAUER, Zdeněk. Státověda a teorie politiky. Vyd. 3., v Sociologickém na. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 359 s. ISBN 8086429512. info
 • FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky. 1, Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. 4. opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 556 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; sv. 330). ISBN 80-210-3254-5. info
 • FILIP, Jan, Zdeněk KOUDELKA, Jiří KROUPA, Jan SVATOŇ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Renata VLČKOVÁ. Soudobé ústavní systémy. 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 241 s. Edice učebnice PrF MU v Brně ; č. 259. ISBN 80-210-2520-4. info
 • BLAHOŽ, Josef, Vladimír BALAŠ a Karel KLÍMA. Srovnávací ústavní právo. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1998. 359 s. ISBN 80-85963-80-9. info
 • KLOKOČKA, Vladimír. Ústavní řízení evropských států. 1. vyd. Praha: Linde, 1996. 415 s. ISBN 8072010107. info
 • PRAŽÁK, Jiří. Rakouské právo veřejné. Díl první, Právo ústavní. Rakouské právo ústavní. Čásť třetí, Ústava říšská, Čásť čtvrtá, Ústava mocnářství celkového. 2. dopl. vyd. V Praze: Nákladem Jednoty právnické, 1903. 478, 249 s. info
Výukové metody
domácí příprava, čtení zadané literatury
Metody hodnocení
zápočet bude udělen na základě splnění následujících podmínek: 1) účast na PhD fórech katedry spojená s prezentací vlastního výzkumu a komentováním ostatních vystoupení. 2) zpracování eseje tematicky související s tématem disertační práce nebo absolvování relevantních vzdělávacích aktivit (semináře či konference pořádané katedrou, PVP vypisovaná katedrou apod.) na základě dohody s garantem.
Informace učitele
Další podmínky pro získání zápočtu budou sděleny při konzultacích.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO3USPS02