DO4TRPR01 Trestní právo hmotné IV.

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Trestní právo hmotné III Předmět je určen pouze studentům mateřského programu Trestní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je orientován na problematiku sankčního systému trestního práva - teorie trestání, systémy trestních sankcí monistické a dualistické, základy trestání, tresty pravidelné a výjimečné, trest odnětí svobody. Jeho cílem je prohloubení teoretických znalostí, rozbor aktuální judikatury či zmapování aktuálních změn právní úpravy.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen -hlouběji porozumět předmětné problematice, -orientovat se v aktuálních trendech problematiky včetně judikatury, - zpracovat odbornou essay propojující tématické zaměření předmětu a disertace.
Osnova
 • 1. Učení o trestech a ochranných opatřeních /různé koncepce trestání/ 2. Základní zásady trestání. 4. Systém trestních sankcí. 5. Trest odnětí svobody.
Literatura
 • Navrátilová, J. Výjimečný trest. Praha: Leges. 2009
 • Marešová,A. a kol.: Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody - krimonologická analýza. IKSP, 2016
 • KALVODOVÁ, Věra. Trest odnětí svobody a jeho výkon. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. 200 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-163-7. info
 • Long-term imprisonment and human rights. Edited by Kirstin Drenkhahn - Manuela Dudeck - Frieder Dünkel. First published. London: Routledge, 2014. xxiii, 394. ISBN 9780415679121. info
 • European penology? Edited by Tom Daems - Dirk Van Zyl Smit - Sonja Snacken. Oxford: Hart publishing, 2013. xiv, 370. ISBN 9781849462334. info
 • KALVODOVÁ, Věra. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 272 s. ISBN 8021030259. info
 • KALVODOVÁ, Věra. Trest odnětí svobody na doživotí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 92 s. ISBN 8021011971. info
 • MEZNÍK, Jiří, Věra KALVODOVÁ a Josef KUCHTA. Základy penologie. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 75 s. ISBN 802101248X. info
Výukové metody
Individuální konzultace, přednášky či diskusní semináře, samostudium.
Metody hodnocení
Zápočet. Odborná esej v rozsahu 15 - 25 rukopisných stran obsahově vycházející z tématu disertace ve spojení s obsahovým zaměřením TPH IV, zpracovaná za využití odborné literatury dopručené a další vyhledané studentem. Rozprava nad esejí.
Informace učitele
Písemnou studii je nutno vložit nejméně týden před termínem zápočtu do příslušné odevzdávárny v IS.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO4TRPR01