DO5TRPR01 Trestní právo hmotné V.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Trestní právo hmotné IV Předmět je určen pouze studentům mateřského programu Trestní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na problematiku trestněprávních alternativ. Jeho cílem je prohloubení teoretických znalostí, rozbor aktuální judikatury či zmapování aktuálních změn právní úpravy.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen -hlouběji porozumět předmětné problematice, -orientovat se v aktuálních trendech problematiky včetně judikatury, - zpracovat odbornou essay propojující tématické zaměření předmětu a disertace.
Osnova
 • 1. Systém trestněprávních alternativ. 2. Alternativní tresty. 3. Restorativní justice.
Literatura
 • Kratochvíl, V. (red.): Criminal law reform in the Czech Republic in the interdisciplinary Perspektive, Brno, MU Brno 1997
 • Kratochvíl, V. (red.): Strafrechtsreform in der Tschechische Republik in der interdisziplinarischen Perspektive, Brno, MU Brno 1997
 • Strafrechtliche Probleme der Gegenwart. Ottenstein 2000. Bundesministerium für Justiz, Wien
 • Nezkusil, J.: Za posílení ochrany práv a svobod v trestním právu, Praha, AUCI 1/1992
 • Jescheck H. H.: K reformě obecné části československého trestního práva z hlediska právně srovnávacího, Právník č. 1/1992, s. 16 n.
 • Kuchta, J.(red.): Koncepce nové kodifikace trestního práva hmotného ČR. Brno, AUBI, No 246, MU 2000
 • Karabec, Z., Šámal, P.: Kodifikace trestního práva hmotného České republiky, Justičná revue, č. 4, 5/2000
 • Titíž: Právník č. 5/2000
 • Šámal, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 138. Komentář. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2009
 • Válková, H., Stočesová, S. (eds.) Česká reforma trestního práva na rozcestí - bilance a perspektivy. Sborník příspěvků. Plzeň: ZČU, 2006.
 • ŠÁMAL, P. a kol. Velké komentáře. Trestní zákoník 2. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012
 • ŠÁMAL, P. a kol. Velké komentáře. Trestní zákoník 1. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012
 • Šámal, Pavel Osnova trestního zákoníku 2004 - 2006. Praha: C . H. Beck, 2006
 • M. Vanduchová, J. Hořák (uspoř.), V. Kalvodová (rec.) Na křižovatkách práva. Pocta Janu Musilovi k 70. narozeninám. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 179 – 188, ISBN 978-80-7400-388-2
 • J. Jelínek (ed.) O novém trestním zákoníku. Sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny. Praha : Leges, 2009
 • Kratochvíl V. (red.): Trestněprávní reforma v České republice v interdiscipliníární perspektivě, Brno, MU v Brně 1997
 • Jescheck, H.H. K návrhu obecné části nového trestního zákona ČR. TP-VIII-2003-11-12
 • Satzger, H. Die Europäisierung des Strafrechts. Köln, Berlin etc.: Carl Heymanns Verlag KG, 2001. Tr-2525
 • KALVODOVÁ, Věra. Filozofie trestání deset let po přijetí trestního zákoníku. In Jiří Jelínek a kol. Deset let od přijetí českého trestního zákoníku. Praha: Leges, s r.o., 2019. s. 165-176. 343 Trestní právo kolektivní monografie. ISBN 978-80-7502-354-4. info
 • KALVODOVÁ, Věra. Peněžitý trest - praxí konečně doceněná alternativa trestu odnětí svobody? In Tomáš Gřívna. Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám. Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. Praha: C.H.Beck, 2018. s. 97-106. ISBN 978-80-7400-709-5. info
 • KALVODOVÁ, Věra. Trest odnětí svobody a jeho výkon. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. 200 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-163-7. info
 • ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. 464 s. ISBN 9788087576939. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : obecná část. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxvii, 79. ISBN 9788074000423. info
 • KUCHTA, Josef. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : zvláštní část. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxix, 617. ISBN 9788074000478. info
 • SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního práva. 1.vydání. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009. 942 s. ISBN 978-80-254-4033-9. info
 • BEJČEK, Josef, Vladimír KRATOCHVÍL a Ivo TELEC. Ve službách práva : sborník příspěvků k 10. výročí založení pobočky nakladatelství C. H. Beck v Praze. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 341 s. ISBN 8071798207. info
Výukové metody
Individuální konzultace, přednášky či diskusní semináře, samostudium.
Metody hodnocení
Zápočet Odborná esej v rozsahu 15 - 25 rukopisných stran obsahově vycházející z tématu disertace ve spojení s obsahovým zaměřením Trestního práva hmotného V, zpracovaná za využití odborné literatury, doporučené či další vyhledané studentem, rozprava nad esejí.
Informace učitele
Esej je nutno vložit nejpozději týden před termínem zápočtu do odevzdávárny v IS.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO5TRPR01