DO5TRPR02 Trestní právo procesní V.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Trestní právo procesní IV Předmět je určen pouze studentům mateřského programu Trestní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Trestní právo procesní jako nadstavbová forma studia magisterského studijního programu, zaměřená jednak na otázky vědy trestního práva a jednak na specifické požadavky příslušné disertační práce. Trestní právo procesníV: Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech, její současný vývoj, evropská dimenze a vývojové trendy. evropský zatýkací rozkaz, společné vyšetřovací týmy, Eurojust, OLAF, evropská justiční síť, síť styčných soudců a státních zástupců, perspektivy v oblasti projektu evropského veřejného žalobce, atd., včetně návazností na vývoj ratifikace Lisabonské smlouvy. Rozhodovací praxe Ústavního soudu, Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora EU zaměřená na otázky trestního práva procesního.
Výstupy z učení
Student získá potřebné odborné a vědecké znalosti přesahující národní úroveň trestního práva, a to v hlubším rozsahu. Naučí se pracovat se zahraničními zdroji, které mu mohou sloužit jako úvahy de lege ferenda pro účely vypracování disertace.
Osnova
 • - vybrané instituty obecné a zvláštní části trestního práva procesního z hlediska jeho rekodifikace - vybrané instituty obecné a zvláštní části trestního práva procesního z hlediska zaměření tématu disertační práce - obě sféry budou opět jako v předchozích letech vyučovány v národní i mezinárodní dimenzi
Literatura
 • CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Jaroslav FENYK a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. 822 s. ISBN 9788073573485. info
 • STŘÍŽ, Igor, Přemysl POLÁK, Jaroslav FENYK a Roman HÁJEK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 2. díl - trestní řád. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 1185 s. Edice komentované zákony. ISBN 978-80-7201-803-1. info
 • MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva : trestní právo procesní. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xlix, 1166. ISBN 9788071795728. info
 • TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009. 459 s. ISBN 9788072017379. info
 • FENYK, Jaroslav a Ján SVÁK. Europeizace trestního práva. 1. vydání. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. 229 s. ISBN 978-80-88931-88-1. info
 • FENYK, Jaroslav a Světlana KLOUČKOVÁ. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2005. 1019 s. ISBN 8072015273. info
 • FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl první, Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. [Praha]: Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001. 215 s. info
 • FENYK, Jaroslav. Vademecum státního zástupce. Vyd. 1. Praha: ASPI Publishing, 2003. x, 521. (Právní rukověť). ISBN 8086395804. info
 • - Musil, J.: Reforma přípravného řízení, AUCI č. 1/1993
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestněprávní reforma v České republice v interdisciplinární perspektivě : sborník příspěvků z mezinárodního semináře konaného v rámci programu TEMPUS ve dnech 14.-21.3.1993 v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 211 s. Acta Universitatis Brunesis Iuridica ; No 144. ISBN 80-210-1013-4. info
 • - Kratochvíl, V. (red.): Criminal law reform in the Czech Republic in the interdisciplinary Perspective. Brno, MU Brno 1997
 • - Kratochvíl, V. (red.): Strafrechtsreform in der Tschechischen Republik in der interdisziplinarischen Perspektive. Brno, MU Brno 1997
 • ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1999. 403 s. ISBN 80-85963-89-2. info
 • Kalvodová, V. (red.): Rekodifikace českého trestního práva procesního. Brno, AUBI, No 250, MU 2001
 • FENYK, Jaroslav, Světlana KLOUČKOVÁ a Jan PROVAZNÍK. Hlava XXX. Mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 852-908. ISBN 978-80-7598-306-0. info
 • FENYK, Jaroslav, Ladislav SMEJKAL a Irena BÍLÁ. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 2. podstatně přeprac. a dopl. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 272 s. Komentáře. ISBN 978-80-7552-965-7. info
 • KLIMEK, Libor a Bystrík ŠRAMEL. Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii. 1. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. 249 stran. ISBN 9788081685811. info
 • IVOR, Jaroslav, Libor KLIMEK a Jozef ZÁHORA. Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky. 1. vyd. Žilina: Eurokódex, 2013. 888 s. ISBN 9788081550171. info
 • FENYK, Jaroslav a Ladislav SMEJKAL. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 169 s. komentáře. ISBN 978-80-7357-720-9. info
 • FENYK, Jaroslav. European Public Prosecutor - A Step towards Mutual Recognition, or Establishment of European Criminal Justice? In Czech yearbook of international law - Second Decade Ahead: Tracing the Global Crisis 2010. 1. vydání. New York: Juris Publishing, Inc., 2010. s. 187-205. ISBN 978-1-57823-272-7. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. České trestní právo hmotné a procesní v evropském právním prostředí. Brno: Masarykova univerzita; Právnická fakulta, 2009. 184 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity AUBI. ISBN 978-80-210-4982-6. info
 • FENYK, Jaroslav. Modely trestní odpovědnosti právnických osob v různých právních systémech (se zaměřením na systémy common law). In Trestní odpovědnost právnických osob. 1. vydání. Bratislava: Eurokódex, s.r.o., 2009. s. 36-46. ISBN 978-80-89447-15-2. info
 • FENYK, Jaroslav. Právo na spravedlivý proces. In Europeizace trestního práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2009. s. 133-138. ISBN 978-80-7201-737-9. info
 • FENYK, Jaroslav. Projekt modelového trestního práva Corpus Juris a právo na spravedlivý proces. In Ochrana základních práv a svobod v procesu europeizace trestního práva. AUC Iuridica 1/2006. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006. s. 35-43. info
Výukové metody
Individuální konzultace, přednášky či diskusní semináře, samostudium.
Metody hodnocení
- podmínky zápočtu: Studie v rozsahu 15 - 25 stran obsahově vycházejících z tématu disertační práce ve spojení s obsahovým zaměřením TPP V, zpracovaná za využití odborné literatury obecné a doporučené, event. další literatury podle dispozic školitele nebo návrhu studenta, v případě konkrétního zpracování dílčího tématu disertace.
Informace učitele
Studii je nutno doručit nejméně týden před termínem zápočtu.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO5TRPR02