DO6TRPR01 Trestní právo hmotné VI.

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Trestní právo hmotné V. Předmět je určen pouze studentům mateřského programu Trestní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na aktuální koncepční otázky vývoje trestního práva a trestní politiky na národní i mezinárodní úrovni. Jeho cílem je odborná diskuse nad vybranými trestněprávními tématy v návaznosti na předměty Trestní právo I-V.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu se student bude dobře orientovat v předmětné problematice a bude schopen prezentovat své poznatky a závěry v rámci diskusního semináře.
Osnova
  • Aktuální otázky vývoje trestního práva a trestní polity na národní i mezinárodní úrovni.
Literatura
  • Jelínek,J. Ivor, J. a kol.: Trestní právo Evropk une a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015.
  • KALVODOVÁ, Věra, Marek FRYŠTÁK a Jan PROVAZNÍK. Trestní právo (stále) v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 561 s. ISBN 978-80-210-8921-1.
  • Jelínek,J a kol.: Deset let od přijetí českého trestního zákoníku. Praha : Leges, 2019.
Výukové metody
Samostudium, diskusní semináře.
Metody hodnocení
Zápočet. Diskuse nad aktuálními tématy trestního práva trestního politiky a prezentace promítnutí aktuálních trendů do tématu disertace

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO6TRPR01