DO6TRPR02 Trestní právo procesní VI.

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Trestní právo procesní V Předmět je určen pouze studentům mateřského programu Trestní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Trestní právo procesní jako nadstavbová forma studia magisterského studijního programu, zaměřená jednak na otázky vědy trestního práva a jednak na specifické požadavky příslušné disertační práce. Trestní právo procesní - VI Aktuální koncepční otázky trestněprávní reformy v České republice, zejména se zaměřením na problematiku koncepce nového trestního procesu.
Výstupy z učení
Student by měl projevit znalost vývojových trendů českého trestního řízení s přihlédnutím k probíhající rekodifikaci trestního práva procesního.
Osnova
 • Koncepce nového trestního procesu v ČR.
Literatura
 • KALVODOVÁ, Věra, Marek FRYŠTÁK a Jan PROVAZNÍK. Trestní právo (stále) v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 561 s. ISBN 978-80-210-8921-1. info
 • KEISLER, Ivo. Petra Polišenská a kol.: Trestní právo procesní. Výběr z důležitých soudních rozhodnutí v trestním právu za období leden 2014 až květen 2015 - Recenze. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 57-58. ISSN 1210-6348. info
 • JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněn. Praha: Leges, 2016. 846 stran. ISBN 9788075021601. info
 • FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. 928 s. ISBN 978-80-7478-750-8. info
 • FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. 6., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 927 s. ISBN 9788074787508. info
 • KUCHTA, Josef, Pavel ŠÁMAL a Jan MUSIL. Trestní právo procesní. 4.,přepracované vydání. 4. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013. 995 s. ISBN 978-80-7400-496-4. info
 • FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Roman HEINZ, Daniel PROUZA, Kateřina PŘEPECHALOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo procesní. 3. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2012. 275 s. Právo. ISBN 978-80-7418-160-3. info
 • FENYK, Jaroslav a Ladislav SMEJKAL. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 169 s. komentáře. ISBN 978-80-7357-720-9. info
 • STŘÍŽ, Igor, Přemysl POLÁK, Jaroslav FENYK a Roman HÁJEK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 2. díl - trestní řád. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 1185 s. Edice komentované zákony. ISBN 978-80-7201-803-1. info
 • SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního práva. 1.vydání. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009. 942 s. ISBN 978-80-254-4033-9. info
 • Rekodifikace trestního práva procesního : (aktuální problémy). Edited by Marie Vanduchová - Tomáš Gřivna. Praha: Univerzita Karlova, 2008. 206 s. ISBN 9788087146132. info
 • FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ, Tomáš GŘIVNA, Jan HLAVÁČEK, Světlana KLOUČKOVÁ, Pavel KROULÍK, Václav MANDÁK, František PÚRY a Bohumil REPÍK. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2008. 822 s. učebnice. ISBN 978-80-7357-348-5. info
 • MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva : trestní právo procesní. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xlix, 1166. ISBN 9788071795728. info
Výukové metody
Individuální konzultace, přednášky či diskusní semináře, samostudium.
Metody hodnocení
- zápočet - podmínky zápočtu: podmínka zápočtu: Studie v rozsahu 15 - 25 stran obsahově vycházejících z tématu disertační práce ve spojení s obsahovým zaměřením TPP VI, zpracovaná za využití odborné literatury obecné a doporučené, event. další literatury podle dispozic školitele nebo návrhu studenta, v případě konkrétního zpracování dílčího tématu disertace.
Informace učitele
Písemnou studii je nutno doručit týden před termínem zápočtu.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO6TRPR02