DOPVPB5 Modul Cenné papíry a kapitálový trh B

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Bez předpokladů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Modul "Cenné papíry a kapitálový trh" je jedním z pěti modolů, které jsou studentům k dispozici(spolu se závazky, korporacemi, existenční ochranou soutěže a nekalou soutěží). Moduly se týkají konkrétnějších výzkumných témat, která jsou přínosné pro další vědecký rozvoj studentů svou aktuálnosti nebo doktrinálním významem. Vzhledem ke klíčovému významu judikatury v oblasti, která v rámci rekodifikace prošla zásadními legislativními změnami, se předpokládá, že se modul nejméně jednou ročně bude více věnovat aplikační a rozhodovací praxi (soudní judikatuře, rozhodovací praxi orgánů dohledu, litigaci apod.).
Výstupy z učení
V rámci modulových předmětů by se studenti měli naučit formulovat vlastní odborná analytická řešení konkrétněji formulovaných odborných otázek i schopnost jejich prezentace před odborným publikem. Budou schopni podat případy z oblasti práva cenných papírů a kapitálového trhu v kontextu dalších podoblastí obchodního práva i v kontextu práva veřejného.
Osnova
  • Vzhledem k tomu, že tématické zaměření modulů je dynamické a mění se podle aktuálního stavu doktríny a judikatury, lze osnovu předmětu uvést pouze demonstrativním výčtem oblastí, ze kterých budou zadávány úkoly: pojem cenného papíru, převody cenných papírů, taxonomie cenných papírů, účastnické cenné papíry, směnky, dluhopisy, certifikáty a další nepojmenované cenné papíry, dispozice s cennými papíry, MTF trhy, burzy, Fintech.
Výukové metody
Výukové metody modulu jsou variabilní a určuje je především téma. Standardně se předpokládá teoretická příprava (četba zadané literatury) a navazující diskuse s prezentacemi studentů. U úžeji vymezených témat jsou možné variace, které budou studentům dopředu oznámeny (práce na písemném výstupu, zapojení do výzkumné skupiny, prezentace na veřejném odborném fóru).
Metody hodnocení
Metody hodnocení závisí na metodách výuky, které jsou variabilní a závisí na popisu v konkrétní časovém období. Obvykle se předpokládá domácí práce (četba) a účast na skupinovém projektu s prezentací, jejíž kvalitu ověřují učitelé předmětu. U specifických témat přichází v úvahu hodnocení příslušného písemného výstupu (esej).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.