DSPVP03 Prezentační a pedagogické dovednosti

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. (cvičící), doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zlepšení prezentačních a pedagogických dovedností studentů tak, aby dokázali výstižně, srozumitelně, ale přitom poutavě prezentovat výstupy své vědecké práce na odborných fórech (typicky na odborných konferencích), ale i předat odbornou látku studentům. K tomu by studenti by měli získat potřebné znalosti o tom, jak zvolit vhodnou formu, strukturu, ale i samotný obsah prezentace pro dané publikum. Měli by si osvojit dovednosti potřebné při přípravě i v průběhu prezentace tak, aby maximalizovali její úspěch. Cílem je zprostředkovat studentům zkušenosti a příklady dobré praxe pokud jde o prezentování na odborných fórech i vedení výuky s ohledem na přípravu, vhodnou strukturu, samotný průběh, interakci s posluchači či vypořádávání se s dotazy. Student by měl být seznámen s častými chybami a osvojit si postupy, jak se těmto chybám vyhnout. Předpokládá se zapojení externích specialistů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- orientovat se v základních faktorech, které ovlivňují úspěch či neúspěch prezentace,
- znát postupy, jak určit cíl, cílovou skupinu a v návaznosti na to vhodnou strukturu, obsah a formu prezentace,
- vědět, na co se má soustředit v rámci příprav a během samotné prezentace,
- identifikovat časté chyby při prezentaci a při vedení výuky a znát postupy, jak se jim vyhnout,
- znát základní doporučení ohledně účinného vedení výuky,
- vědět, jak vhodně a nevhodně reagovat na dotazy v průběhu či po skončení prezentace,
Osnova
  • - základní předpoklady úspěšné prezentace
  • - výběr vhodné forma, struktury a obsahu prezentace pro různé publikum
  • - dovednosti potřebné při přípravě i v průběhu prezentace
  • - příklady dobré praxe prezentování na odborných fórech a při vedení výuky s 
  • - vypořádávání se s dotazy
  • - kritické situace
  • - časté chyby a postupy, jak se jim vyhnout
Literatura
  • Elektronické materiály a zdroje doporučené lektory
Výukové metody
přednášky, interaktivní diskuse, demonstrace na příkladech, ukázkové prezentace a jejich rozbor
Metody hodnocení
dle zadání lektora kombinace průběžného plnění úkolů při aktivní účasti na hodinách, vč. možné přípravy vzorové prezentace
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/DSPVP03