DSPVP04 Historickoprávní rešerše

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je napomoci studentům se zpracováním jejich disertační práce (případně jiného odborného výstupu), pokud zjistí (i ve spolupráci se školitelem), že pro řešení jejich disertačního úkolu bude vhodné, resp. nezbytné provést historickoprávní rešerši a prostudovat historický vývoj ve zkoumané oblasti (často např. pro nalezení teleologického pozadí zkoumaného institutu). Úsilí může směřovat přímo ke zpracování příslušné historickoprávní kapitoly disertační práce, případně alespoň k pracovnímu (pomocnému) textu, který se do výsledné práce v plném rozsahu sice nakonec nepřenese, nicméně pomůže doktorandovi správně pochopit řešené téma v jeho historických souvislostech a projeví se následně v kvalitnějším zpracování jednotlivých kapitol a v nich obsažených závěrech. Konkrétní zaměření bude řešeno individuálně. Účelem předmětu bude seznámit doktorandy se způsoby provádění rešerše historickoprávních zdrojů historické sekundární literatury, judikatury a případně i primárních pramenů. Zároveň budou upozorněni na metodologické problémy, se kterými se budou muset v jednotlivých historických etapách vypořádávat. V případě zájmu ze strany doktoranda poskytne garant předmětu konkrétnímu doktorandovi individuální konzultaci a metodickou pomoc. Výstupem předmětu pak bude zpracování historickoprávního textu/kapitoly disertační práce a jejich kritická revize garantem předmětu. Předmět může být ukončen i v dalším semestru (pokud by provedení rešerše a dokončení textu vyžadovalo větší množství času).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:

- schopen se orientovat v dostupné sekundární literatuře (vzhledem k historickému vývoji tak rovněž v rakouské) a sbírkách historických pramenů,
- seznámen s dostupnými bibliografiemi, sbírkami historické judikatury, sbírkami právních předpisů a s jejich dostupností on-line,
- vědět, jak správně citovat dobovou judikaturu a právní předpisy (obzvláště ve starším období), aby se tak vyvaroval častých chyb při citacích (např. chybné označování pramenů práva, publikačních sbírek apod.),
- vědět, na co se při psaní přesně zaměřit (vzhledem k tomu, že na území Československa existovalo vedle sebe platilo několik právních řádů - právní dualismus),
- za pomoci případné individuální konzultace a poté kritické revize historickoprávní kapitoly garantem předmětu bude umět eliminovat historické nepřesnosti v textu
Osnova
 • Rešerše historickoprávní sekundární literatury;
 • Právněhistorické bibliografie;
 • Práce s historickou judikaturou;
 • Citace historickoprávních zdrojů;
 • Nejčastější chyby při zpracování kvalifikačních prací z historickoprávního pohledu.
Literatura
  povinná literatura
 • TAUCHEN, Jaromír a Jan KAZDA. Bibliografie vybraných právnických časopisů a sborníků 1918–1989. Bibliographie ausgewählter tschechoslowakischer juristischer Zeitschriften, Festschriften und Sammelbände 1918-1989. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Spisy Právnické fakulty MU č. 454 (řada teoretická, Edice S). ISBN 978-80-210-6454-6. online verze info
  neurčeno
 • http://alex.onb.ac.at/
 • digi.law.muni.cz
Výukové metody
Přednášky, kolektivní a individuální konzultace.
Metody hodnocení
Individuální konzultace vytvořeného textu.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DSPVP04