DSPVP05 Společenskovědní přístupy k právu

Právnická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lukáš Hamřík, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ondřej Kadlec, J.D., MPhil, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (cvičící)
Mgr. Bc. Alžbeta Králová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Katarína Šipulová, Ph.D., MSt (cvičící)
PD Dr. Attila Vincze, LL.M. (cvičící)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pro otázky soudnictví - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 20. 2. až Pá 19. 5. každé liché úterý 14:00–15:40 400
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit se s uplatněním společenskovědních metod při psaní odborné práce v oblasti práva. Zabývá se mj. otázkami, jaké otázky si klade právní věda? Jak na ně odpovědět? Jak provádět v právu empirický výzkum? Kurs sleduje dvojí cíl: jednak rozšířit znalosti studentů o různých přístupech ke zkoumání práva, a zároveň poskytnout studentům důležitou přípravu pro vypracování kvalitních dizertačních prací a zároveň platformu pro jejich prezentaci. Seznamuje studenty s principy právního výzkumu, argumentace, obecnými pravidly vědeckého poznání, které budou moci uplatnit jak v dizertačních pracích, tak v dalším akademickém působení. Kurs se snaží naznačit cesty, jak efektivně kombinovat „klasické“ doktrinální a normativní přístupy k právu a empirický výzkum. Představuje studentům pokročilé designy výzkumu (např. případová studie, komparace) a nejčastěji využívané kvalitativní a kvantitativní metody (experiment, strukturovaný rozhovor, hloubkový rozhovor, obsahová analýza, dotazník, experiment, apod.) Studenti si v jeho průběhu osvojí znalosti, jak sestavit design vědecké práce, nastavit výzkumné otázky, případně hypotézy, jak postupovat při jejich ověřování, jak zpracovávat data a jak rozpoznat vhodnost metod. Ve druhé části kurzu studenti mají možnost uplatnit tyto poznatky na vlastních dizertačních projektech. Každý student má přiděleného svého mentora, s nímž konzultuje vypracovaný dizertační projekt, který následně v průběhu kurzu prezentuje na diskusním semináři. Posléze pak proběhnou individuální konzultace či focus groups.
Výstupy z učení
Kurz doktorským studentům přináší
- schopnost formulovat výzkumnou otázku, hypotézu, a následně je zodpovědět/ověřit,
- schopnost navrhnout vhodný výzkumný design,
- schopnost odlišit jednotlivé metody výzkumu,
- znalost způsobů zpracování kvalitativních i kvantitativních dat,
- dovednost prezentovat výzkumný záměr a metodologii a reagovat na zpětnou vazbu,
- otevřenost k oborům spřízněných s právem.
Osnova
 • Předpokládá se, že kurz bude sestávat ze dvou bloků: interaktivních přednášek, a následně diskusí na disertačními projekty jednotlivých doktorandů. V přednáškové části budou dotčena mj. následující témata: výzkum v právu: pluralita přístupů ke zkoumání práva; empirický právní výzkum - kvantitativní metody; empirický právní výzkum - vedení rozhovorů a jejich interpretace; interdisciplinarita v právu - kombinování doktrinálního přístupu s kvalitativními a kvantitativními metodami; srovnání v právu - jak vybrat případy do případové studie. Na přednášky budou navazovat interaktivní semináře, kde budou doktorandi prezentovat své disertační projekty, které budou následně diskutovány a podrobeny kritice.
Literatura
 • zvláštní číslo Jurisprudence na téma "Výzkum v právu" (6/2016)
 • A von Bogdandy, 'National Legal Scholarship in the European Legal Area —A Manifesto' (2012) 10 International Journal of Constitutional Law 626
 • FEARON, J. – LAITIN, D. Integrating Qualitative and Quantitative Methods. In: Box-Steffensmeier, J. – Brady, H. – Collier, D. (eds.). The Oxford Handbook of Political Methodology. Oxford 2008
 • HIRSCHL, R. The Question of Case Selection in Comparative Constitutional Law. American Journal of Comparative Law, 2005
 • erspektiven der Rechtswissenschaft in Deutschland. Situation, Analysen, Empfehlungen, Hamburg, 2012 (resp. Prospects of Legal Scholarship in Germany: Current Situation, Analyses, Recommendations, Hamburg, 2012 a navazující diskusi na http://verfassungsb
 • Chris McCrudden, ‘Legal Research and the Social Sciences’ (2006) 122 Law Quarterly Review 632
 • GEORGE, A. – BENNET, A. Case studies and theory development in the social sciences. Cambridge 2005
 • KING, G. – KEOHANE, R. – VERBA, S. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton 1994
 • SMITS, J. The Mind and Method of the Legal Academic. Cheltenham 2012
 • ZBÍRAL, R. Které české zákony jsou nejdůležitější? Hledání objektivních metod výběru. Správní právo, 2015, č. 4-5, str. 248-270 (Legislativní příloha)
 • Bartošek, Jan, a Jan Broulík. 2015. Ekonomický přístup k právu. C. H. Beck
 • GOERTZ, G. – MAHONEY, J. A Tale of Two Cultures: Qualitative and Quantitative Research in the Social Sciences. Princeton, NJ, 2012
 • AALBERTS T. E. The Politics of International Law and the Perils and Promises of Interdisciplinarity. Leiden Journal of International Law, sv. 26, č. 3, 2013, pp. 503–508
Výukové metody
přednášky, semináře, kulaté stoly, případové studie, reaction papers. hostující přednášející
Metody hodnocení
Kolokvium bude uděleno na základě splnění následujících podmínek: 1) aktivní účast na přednáškách a seminářích, 2) prezentace disertačního projektu, a 3) zapracování připomínek mentora a dalších kolegů k disertačnímu projektu a zaslání jeho revidované verze.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2023/DSPVP05