DSPVP06 Právní argumentace

Právnická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
Předpoklady
Žádné zvláštní předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Účelem předmětu bude nejen prohloubit znalosti doktorandů v teorii právní argumentace, ale především rozvinout jejich argumentační schopnosti, které mohou využít při zpracování svého disertačního úkolu. Předmět nebude založený na prázdném opakování elementárních učebnicových pouček, bude vycházet ze současného stavu poznání v tomto oboru, včetně nových poznatků z oblasti neformální logiky, kognitivní lingvistiky a behaviorální ekonomie. Semináře se přitom neomezí na teoretický výklad, důraz bude kladený na konkrétní praktické aplikace při řešení relevantních právních otázek. Semináře následně vyústí v individuální konzultace zaměřené na argumenty, se kterými se doktorand potřebuje vypořádat, nebo je sám vystavět při psaní disertační práce (případě při přípravě některého z publikačních výstupů). Při zakončení předmětu bude na individuální bázi ověřena schopnost doktoranda využít pokročilé argumentační postupy právě v tématu, kterému se věnuje. Časové rozvržení lze uvažovat ve více variantách, kvůli efektivnímu využití času (vč. studentů kombinovaného studia), lze semináře koncentrovat do dvou intenzivních bloků. Následné konzultace již budou řešeny individuálně.
Výstupy z učení
Výstupem by měl být především rozvoj následujících schopností užitečných pro napsání kvalitní disertační práce:
- kritické myšlení,
- vědomé strukturování vlastní argumentace,
- pregnantní formulace svých myšlenek,
- smysl pro srozumitelnost („Když to neumím říct jasně, asi v tom sám nemám jasno.“),
- rozlišování právně relevantních a irelevantních složek argumentace,
- vnímavost k cizím, ale též vlastním argumentačním faulům,
- vnímavost k relativní síle („váze“) argumentů,
- rozlišování hodnotových a faktuálních složek argumentace,
- respekt k oponentovi, kooperativnost ve výměně názorů, konstruktivní přístup v diskuzi,
- otevřenost k odlišným názorům, ochota pod tlakem argumentů změnit vlastní názor,
- uznání požadavku na zdůvodňování = nestačí, že mám nějaký názor,
- zdravá skepse k argumentaci autoritou,
- otevřenost k poznatkům z neprávních oborů,
- motivace k dalšímu sebe-vzdělávání
Osnova
  • 1) Logika právního zdůvodňování 2) Sémantika právního jazyka 3) Pragmatika právní argumentace 4) Efektivnost přesvědčování 5) Chyby v právní argumentaci
Výukové metody
přednášky, skupinové i individuální diskuse, konzultace
Metody hodnocení
aktivní účast
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2023/DSPVP06