EN

PrF:MP301Z Národní hospodářství - seminář - Informace o předmětu

MP301Z Národní hospodářství - seminář

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. (cvičící)
JUDr. Michal Janovec, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (cvičící)
Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Barbora Buchtová, Ph.D. (pomocník)
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Předpoklady
NOW ( MP301Zk Národní hospodářství )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
  • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Cvičení z předmětu Národní hospodářství probíhá formou modulů. Obsahem modulů je řešení vybraných případových problémů z aktuální makroekonomické problematiky. Student by měl být po absolvování předmětu schopný: rozumět hospodářské politice státu, porozumět funkčnosti makroekonomického systému a vymezit souvislosti mezi národní a světovou ekonomikou. Dále by měl být schopen aplikovat znalosti v oblasti finančního rozhodování, např. rozhodnutí o úvěru, a zřizování advokátní kanceláře. Absolvování předmětu umožní studentům získat znalosti, které využijí v navazujících ekonomických a právnických předmětech.
Výstupy z učení
Do předmětu MP301Z – Národní hospodářství jsou zařazena vybraná témata kurzu Národní hospodářství. Vzhledem k omezenému počtu hodin výuky (celkem 12), byla důraz položen na problematiku hospodářské politiky státu, zejména na fiskální, rozpočtovou, měnovou a devizovou politiku. Výstupem by mělo být zvládnutí základních pojmů (například expanzivní a restriktivní hospodářská politika, deficit státního rozpočtu, státní dluh a mnohé další). Dále porozumění ekonomické úlohy státu prostřednictvím konkrétních forem hospodářské politiky. Tyto vědomosti a kompetence jsou studentům předávány formou příkladů, řešení modelových situací či týmových her. Výstupy získané z tohoto předmětu student využije v navazujících předmětem především finančního a obchodního práva.
Osnova
  • Finanční trh - peněžní trh, kapitálový trh. Makroekonomické výstupy a jejich měření. Ekonomická rovnováha. Ekonomický růst. Stát a ekonomika, zásahy státu do ekonomiky (formy, nástroje, účinnost). Vybrané problémy světové ekonomiky (ekonomické integrace, EU, mezinárodní měnový systém, postavení ČR ve světové ekonomice).
Literatura
    doporučená literatura
  • Blažek, J.: Základy ekonomie, Masarykova univerzita v Brně, 2002, 235 s.
  • BLAŽEK, Jiří, Alena KERLINOVÁ, Jan KUBÍČEK, Eva TOMÁŠKOVÁ a Vladimír TOMŠÍK. Národní hospodářství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 224 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 510. ISBN 978-80-210-6949-7. info
Výukové metody
Přednášky a praktické semináře zaměřené na aplikaci znalostí získaných na přednáškách
Metody hodnocení
K získání zápočtu je nutná účast 100 % docházka a odevzdání případové studie.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.