EN

PrF:MP502Z Pracovní právo II seminář - Informace o předmětu

MP502Z Pracovní právo II - seminář

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (přednášející)
JUDr. Jan Horecký, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristina Chrástková (cvičící)
Mgr. Vojtěch Kadlubiec (cvičící)
JUDr. Jana Komendová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Nelly Springinsfeldová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení - Právnická fakulta
Předpoklady
NOW ( MP502Zk Pracovní právo II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
  • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Cílem je navázat na znalosti získané v předmětu Pracovní právo I. Na konci kurzu bude student schopen vysvětlit otázky pracovní doby, překážek v práci, včetně náhrady mzdy. Bude schopen porozumet mzdovému systému u zaměstnavatele, vysvětlit systém cestovních náhrad.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen posoudit odpovědnost zaměstnance i zaměstnavatele, náhradu škody. Rozpozná pracovní úraz. Bude rozumět procesu kolektivního vyjednávání a formulovat základní ujednání kolektivní smlouvy.
Osnova
  • Pracovní doba a doby odpočinku. Dovolená na zotavenou. Mzda, plat. Překážky v práci a náhrada mzdy. Systém odpovědnosti v pracovním právu. Náhrada škody, kterou způsobil zaměstnanec. Náhrada škody za kterou odpovídá zaměstnavatel. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy.
Literatura
  • KOMENDOVÁ, Jana. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing s.r.o, 2009. 158 s. Právo. ISBN 978-80-7418-022-4. info
  • BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xxxiii, 53. ISBN 9788071796725. info
Výukové metody
Domácí samostatná teoretická příprava na předem daná témata. Řešení praktických příkladů (aplikace teoretických poznatků na problémy praxe). Průběžné ověřování zvládnutí látky formou písemných testů
Metody hodnocení
Podmínkou pro získání zápočtů je aktivní účast na seminářích a absolvování zápočtového testu. Test se skládá z 10 otázek, z nichž alespoň 8 musí být zodpovězeno správně.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.