EN

PrF:MV853K Pr. klinika ombudsman. praxe I - Informace o předmětu

MV853K Právní klinika ombudsmanské praxe I

Právnická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Eva Vávrová (přednášející)
Garance
Mgr. Eva Vávrová
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV853K/01: Po 28. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 16:40–18:10 038, E. Vávrová
Předpoklady
SOUHLAS
Předpokladem pro zápis předmětu je motivační dopis, ze kterého bude zřejmé, proč má student zájem o předmět v případě potřeby doplněný následným pohovorem. Poté bude vybraným studentům umožněno předmět zapsat. Motivační dopis zájemci zašlou do 31.1.2011 na adresu garanta předmětu, Mgr. Evy Vávrové (vavrova@ochrance.cz nebo univerzitní adresa) Výhodou bude rovněž předchozí praktická zkušenost s některými tématy (např. v nevládní organizaci, advokátní kanceláři, apod.)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/8, pouze zareg.: 0/8
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na praktickou aplikaci právních předpisů s ohledem na aktuální témata řešená veřejným ochráncem práv. Vedle nezbytné teoretické výuky je kurs zaměřen zejména prakticky. V rámci cvičení (odborné praxe) mají studenti unikátní možnost vyzkoušet si způsob šetření podnětů veřejným ochráncem práv v konkrétních kauzách. Cílem kursu je také podpora komplexního a multioborového přístupu, tzn. především zohlednění vzájemného vztahu a provázanosti jednotlivých odvětvových předpisů správního práva při současném respektování právních principů a jejich role při aplikaci práva.; Na konci kurzu by měli studenti být schopni posoudit působnost veřejného ochránce práv k řešení jednotlivých kauz.; Dále by měli být schopni zorientovat se v případu z hlediska veřejného práva, posoudit, které právní předpisy dopadají na konkrétní kauzu a kterému nebo kterým úřadům přísluší zabývat se předkládanou věcí. I při značné popisnosti a techničnosti právních norem veřejného práva by neměli pouštět ze zřetele základní právní principy a zásady.; Měli by být schopni vypracovat zprávu o šetření ochránce jako celistvý dokument zahrnující popis skutkového stavu a následné vyargumentované právní hodnocení postupu úřadů s použitím relevantní judikatury včetně formulování opatření k nápravě.; Studenti by si měli pod vedením dozorujícího právníka také osvojit pocit odpovědnosti při aplikaci práva v reálném životě.
Osnova
 • 1) Úvodní seminář - Metody ombudsmanské práce
 • 2) I. blok - Stavby a životní prostředí:Územní plán – jak ho ovlivnit a jak se proti němu bránit
 • 3) I. blok - Stavby a životní prostředí: (Ne)výhody černého stavebníka
 • 4) I. blok - Stavby a životní prostředí: Součinnost úřadů při ochraně životního prostředí
 • 5) I. blok - Stavby a životní prostředí: Kácení dřevin, krajinný ráz
 • 6) II. blok Hluk: Hluk z dopravy
 • 7) II. blok Hluk: Hudební produkce
 • 8) III. blok Veřejné cesty: Spory o přístup k nemovitosti
 • 9) III. blok Veřejné cesty: Překážka na cestě
 • 10) IV. blok Právo na informace: Vyhledání a kopírování informací
 • 11) IV. blok Právo na informace: Informace o výsledku (správního) řízení
 • 12) IV. blok Právo na informace: Ochrana soukromí
 • 13) V. blok Ochrana spotřebitele: Předváděcí akce, prodejní zájezdy
 • 14) V. blok Ochrana spotřebitele: Nekalá ujednání ve smlouvách
Literatura
  povinná literatura
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo. Obecná část. 5. rozšíř. vyd. Praha: C.H.BECK, 2003. 793 s. ISBN 80-717-9671-9. info
 • Zákon o Veřejném ochránci práv : komentář. Edited by Vladimír Sládeček. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2000. xxxii, 135. ISBN 8071794457. info
  doporučená literatura
 • Souhrnné zprávy ochránce 2006 - 2009
 • Veřejné cesty - sborník stanovisek, dostupný na www.ochrance.cz
 • MOTEJL, Otakar, Karel ČERNÍN, Kateřina VALACHOVÁ a Pavel KOUKAL. Hluková zátěž. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2009. s. 32-35, 4 s. Sborník stanovisek veřejného ochránce práv. ISBN 978-80-7357-499-4. URL info
 • ŠABATOVÁ, Anna. Ombudsman a lidská práva. Vyd. 1. V Brně: Doplněk, 2008. 198 s. ISBN 9788072392292. info
 • Principy dobré správy : sborník příspěvků přednesených na pracovní konferenci : Kongresový sál Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno, 22. března 2006. Edited by Dana Hrabcová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita pro Kancelář veřejného ochránce práv, 2006. 265 s. ISBN 8021040017. info
Výukové metody
- 1 x za 14 dnů – teoretický seminář s využitím konkrétních kasuistiky ochránce (nadstavba základní látky vyučované na PrF) - Nedílnou součástí kursu je odborná praxe v Kanceláři veřejného ochránce práv, která započne po absolvování třetího semináře a bude probíhat průběžně během celého roku vždy ve vazbě na aktuální teoretický seminář (zpracování konkrétních případů, analýza judikatury a legislativy, příp. účast na místním šetření ochránce). Celkový rozsah praxe každého studenta je 80 – 120 hodin ročně. Tato praxe se započítává do fakultou požadovaného rozsahu odborných praxí. V rámci předmětu je zvažováno zapojení také dalších odborníků z praxe (správní úřady, soudy), kteří by měli studentům poskytnout hodnocení problémů z jejich zorných úhlů.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu formou kolokvia. Podmínky: účast na seminářích a odborné praxi a také zpracování písemného úkolu dle zadání vyučujícího (např. zpráva ochránce o šetření)
Informace učitele
Motivační dopisy prosím zasílejte do 31. 1. 2011 na adresu vavrova@ochrance.cz nebo na hamplovaeo@mail.muni.cz.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.