EN

PrF:MV853K Veřejná správa očima ochránceI - Informace o předmětu

MV853K Veřejná správa očima ochránce I

Právnická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Veronika Gabrišová (cvičící)
Mgr. Michaela Černínová (cvičící)
JUDr. Milan Svoboda (cvičící)
Garance
JUDr. Veronika Gabrišová
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Sochorová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV853K/01: St 23. 3. 16:40–18:10 S126, 16:40–18:10 S125, St 6. 4. 16:40–18:10 S126, 16:40–18:10 S125, St 20. 4. 16:40–18:10 S125, 16:40–18:10 S126, St 4. 5. 16:40–18:10 S126, 16:40–18:10 S125, St 18. 5. 16:40–18:10 S125, 16:40–18:10 S126
Předpoklady
SOUHLAS
Předpokladem pro zápis předmětu je motivační dopis, ze kterého bude zřejmé, proč má student zájem o předmět v případě potřeby doplněný následným pohovorem. Poté bude vybraným studentům umožněno předmět zapsat. Motivační dopis zájemci zašlou do 31.1.2015 na adresu garanta předmětu, JUDr. Veroniky Gabrišové (gabrisova@ochrance.cz) Výhodou bude rovněž předchozí praktická zkušenost s některými tématy (např. v nevládní organizaci, advokátní kanceláři, apod.)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na praktickou aplikaci právních předpisů s ohledem na aktuální témata řešená veřejným ochráncem práv. Vedle nezbytné teoretické výuky je kurs zaměřen zejména prakticky. V rámci cvičení mají studenti unikátní možnost vyzkoušet si způsob šetření podnětů veřejným ochráncem práv v konkrétních kauzách. Cílem kursu je také podpora komplexního a multioborového přístupu, tzn. především zohlednění vzájemného vztahu a provázanosti jednotlivých odvětvových předpisů správního práva při současném respektování právních principů a jejich role při aplikaci práva. Na konci kurzu by měli studenti být schopni posoudit působnost veřejného ochránce práv k řešení jednotlivých kauz.; Dále by měli být schopni zorientovat se v případu z hlediska veřejného práva, posoudit, které právní předpisy dopadají na konkrétní kauzu a kterému nebo kterým úřadům přísluší zabývat se předkládanou věcí. Měli by být schopni vypracovat zprávu o šetření ochránce jako celistvý dokument zahrnující popis skutkového stavu a následné vyargumentované právní hodnocení postupu úřadů s použitím relevantní judikatury včetně formulování opatření k nápravě.; Studenti by si měli pod vedením dozorujícího právníka také osvojit pocit odpovědnosti při aplikaci práva v reálném životě.
Osnova
 • Předmět je členěn do bloků, přičemž každý blok se věnuje jednomu ucelenějšímu subsystému správního práva s častými přesahy do práva soukromého. Rozpis témat jednotlivých seminářů:
 • 1) 1. a 2. seminář: obecný úvod do metodologie ombudsmanské praxe
 • 2) 3. a 4. seminář: veřejné cesty
 • 3) 5. a 6. seminář: vězeňství
 • Navazující podzimní předmět Veřejná správa očima ochránce II, pro jehož zapsání je nezbytné absolvovat předmět Veřejná správa očima ochránce I obsahuje ještě bloky k tematickým celkům - Právo na informace a ochrana osobních údajů, Právo na samosprávu, Daně.
Literatura
  povinná literatura
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo. Obecná část. 5. rozšíř. vyd. Praha: C.H.BECK, 2003. 793 s. ISBN 80-717-9671-9. info
 • Principy dobré správy : sborník příspěvků přednesených na pracovní konferenci : Kongresový sál Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno, 22. března 2006. Edited by Dana Hrabcová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita pro Kancelář veřejného ochránce práv, 2006. 265 s. ISBN 8021040017. info
 • Veřejné cesty - sborník stanovisek, dostupný na www.ochrance.cz
 • Zákon o Veřejném ochránci práv : komentář. Edited by Vladimír Sládeček. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2000. xxxii, 135. ISBN 8071794457. info
 • ŠABATOVÁ, Anna. Ombudsman a lidská práva. Vyd. 1. V Brně: Doplněk, 2008. 198 s. ISBN 9788072392292. info
  neurčeno
 • Souhrnné zprávy ochránce 2010-2014
Výukové metody
1 x za 14 dnů – teoretický seminář s využitím konkrétní kasuistiky ochránce (nadstavba základní látky vyučované na PrF)
Nedílnou součástí kursu jsou praktické příklady (zpracování konkrétních případů, analýza judikatury a legislativy apod.).
Metody hodnocení
Ukončení předmětu formou kolokvia.
Podmínky: účast na seminářích a zpracování písemného úkolu dle zadání vyučujícího (např. zpráva ochránce o šetření)
Informace učitele
1) Přednostně budou přijati studenti se zájmem o problematiku správního práva.
2) U absolventů předmětu se předpokládá návaznost v podobě zapsání a navštěvování podzimního předmětu Veřejná správa očima ochránce II
3) Po úspěšném absolvování předmětu mají studenti předností právo v případě jejich zájmu o absolvování Odborné praxe v Kanceláři veřejného ochránce práv.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017.