DO2PVPB2 Správní právo I

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (cvičící)
Mgr. Michal Šašek (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje dostatečně hluboké teoretické a praktické poznatky o správním právu a rozvíjí schopnost vysvětlit souvislosti a vztahy mezi správním právem a dalšími právními odvětvími (zejména pak právem ústavním), jakož i schopnost získané poznatky zprostředkovat posluchačům ve výukovém procesu.
Výstupy z učení
Studenti, a to především studenti oboru správní právo a právo životního prostředí specializující se na právo životního prostředí, po úspěšném absolvování předmětu: - mají dostatečně hluboké teoretické a praktické znalosti o správním právu - jsou schopni vysvětlit souvislosti a vztahy mezi správním právem a dalšími právními odvětvími (zejména pak právem ústavním) - dovedou získané poznatky zprostředkovat posluchačům ve výukovém procesu.
Osnova
 • 1. Pojem a charakteristika správního práva (správní právo jako subsystém právního řádu s přihlédnutím k otázce konstituování a zaměření správního práva, správní právo jako právo veřejné a vztah správního práva k právu soukromému, objektivní a subjektivní správní právo, postavení a poslání správního práva v kontextu právního státu, tzv. evropské správní právo). 2. Správní právo jako právní odvětví (předmět regulace správního práva, tzv. administrativně právní metoda regulace, systém správního práva, vztah správního práva k jiným právním odvětvím). 3. Věda správního práva a správní věda (pojem, předmět a metody vědy správního práva, pojem, předmět a metody správní vědy, vztah správní vědy a vědy správního práva).
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Petr. Správní právo : obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd.,. Brno: Doplněk, 2012. 427 s. ISBN 9788073803810. info
  doporučená literatura
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. xxix, 570. ISBN 9788074006241. info
 • WEYR, František. Československé právo správní : část obecná : (organisace veřejné správy a řízení správní) [+ 1 přív.] : Základy správního práva : studijní příručka pro posluchače práv. Část zvláštní, Jednotlivé obory vnitřní státní správy (Přív.). V Brně: Nákladem Čes. akadem. spolku "Právník", 1922. 148 s. info
 • MERKEL, Adolf. Obecné právo správní : Allgemeines Verwaltungsrecht (Orig.). Edited by František Weyr. Praha, Brno: Orbis, 1932. xv, 184 +. info
 • HOETZEL, Jiří. Československé správní právo., část všeobecná [Melantrich, 1937]. 2. přeprac. vyd. Praha: Melantrich, 1937. 506 s. info
 • POŠVÁŘ, Jaroslav. Obecné pojmy správního práva. Brno: Československý akademický spolek Právník, 1946. 103 s. info
 • KOJA, Friedrich. Allgemeines Verwaltungsrecht : Lehr- und Handbuch für Studium und Praxis. Edited by Walter Antoniolli. 3., völlig neu bearbeitete. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1996. xxix, 874. ISBN 3214046578. info
 • SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3., aktualiz. a upr. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 497 s. ISBN 9788074780028. info
 • HÁCHA, Emil. Slovník veřejného práva československého. Svazek I. Reprint původního vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. vii, 871 s. ISBN 80-902752-5-7. info
 • HÁCHA, Emil. Slovník veřejného práva československého. Svazek II. Reprint původního vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. vii, 1202. ISBN 80-902752-6-5. info
 • Slovník veřejného práva československého. Svazek III. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. vi, 960 s. ISBN 80-902752-7-3. info
 • Slovník veřejného práva československého. Svazek IV. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. vi, 995 s. ISBN 80-902752-8-1. info
 • Slovník veřejného práva československého. Svazek V. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. 1098 s. ISBN 80-902752-9-X. info
 • Prawo administracyjne. Edited by Marek Wierzbowski. Wyd. III. zm. Warszawa: Wydawnictwa prawnicze PWN, 2001. 634 s. ISBN 8388296191. info
 • TICHÝ, Luboš. Evropské právo. 5. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. xlii, 756. ISBN 9788074005466. info
Výukové metody
teoretická příprava, konzultace, podpora formou e-learningu (interaktivní osnova)
Metody hodnocení
Písemná esej v rozsahu 12-15 stran na téma odsouhlasené garantem předmětu, vycházející ze znalosti doporučené literatury, judikatury a dalších relevantních pramenů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/DO2PVPB2