DO4TRPR02 Trestní právo procesní IV.

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Garance
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Trestní právo procesní III Předmět je určen pouze studentům mateřského programu Trestní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Trestní právo procesní z pohledu jako nadstavbová forma studia magisterského studijního programu, zaměřená jednak na otázky vědy trestního práva a jednak na specifické požadavky příslušné disertační práce, to z pohledu České republiky, mezinárodních organizací a mezinárodních dokumentů (RE, EU, OSN, OECD).
Výstupy z učení
Na konci kurzu student bude schopen pochopit a vysvětlit stádia trestního řízení a jejich filozofii z pohledu soudobých tendencí v rámci Evropské unie, jiných mezinárodních organizací nebo institucí (Rada Evropy, OSN, OECD). Současně pochopí úlohu poškozeného v českém trestním řízení ve světle mezinárodních dokumentů, zaměří se na roli oběti ve světle unijního práva a naučí se pracovat se zdroji a vytvářet závěry pro účely zmíněné shora.
Osnova
 • - pojem stadií a fází trestního řízení - vztah přípravného řízení a soudního stadia trestního řízení - výkon rozhodnutí v trestních věcech - procesněprávní a penologické (penitenciární) aspekty - diferenciace trestněprocesní formy (zvláštní způsoby řízení) - odklony v trestním procesu - procesní aspekty amnestie a milosti - mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech - trestní právo procesní v systému trestní politiky
Literatura
 • FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ, Tomáš GŘIVNA, Jan HLAVÁČEK, Světlana KLOUČKOVÁ, Pavel KROULÍK, Václav MANDÁK, František PÚRY a Bohumil REPÍK. Trestní právo procesní. 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2008. 822 s. učebnice. ISBN 978-80-7357-348-5. info
 • SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního práva. 1.vydání. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009. 942 s. ISBN 978-80-254-4033-9. info
 • FENYK, Jaroslav a Světlana KLOUČKOVÁ. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2005. 1019 s. ISBN 8072015273. info
 • STŘÍŽ, Igor, Přemysl POLÁK, Jaroslav FENYK a Roman HÁJEK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 2. díl - trestní řád. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 1185 s. Edice komentované zákony. ISBN 978-80-7201-803-1. info
 • MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva : trestní právo procesní. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xlix, 1166. ISBN 9788071795728. info
 • - Císařová, D.: Vybrané teoretické problémy československého socialistického trestního řízení, Praha, Academia 1984
 • - Husár, E.: K otázke diferenciácie trestnej zodpovednosti a jej odrazu v trestnom konaní, in: A. Růžek, T. Řezníčková-Pješčaková (red.): Diferenciace trestní odpovědnosti, Praha, UK 1983
 • - Sotolář, A., Púry, F., Šámal, P.: Alternativní řešení trestních věcí v praxi, Praha, C. H. Beck 2000
 • - Husár, E.: Predbežné prejednanie obžaloby v československom trestnom procese, Bratislava, SAV 1965
 • - Pipek, J.: Principy apelace a kasace a jejich uplatnění v odvolání v československém trestním řízení, Praha, UK 1980
 • - Pipek, J.: Rozsah přezkoumávání rozhodnutí v trestních věcech (revizní princip), Praha, UK 1988
 • FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava XVII. Stadia trestního řízení. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 477-479. ISBN 978-80-7598-306-0. info
 • FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava XVIII. Přípravné řízení trestní. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 480-513. ISBN 978-80-7598-306-0. info
 • FENYK, Jaroslav, Světlana KLOUČKOVÁ a Jan PROVAZNÍK. Hlava XXX. Mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 852-908. ISBN 978-80-7598-306-0. info
 • KLIMEK, Libor. Základy trestného práva Európskej únie. 1. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. 266 stran. ISBN 9788081686016. info
 • JELÍNEK, Jiří a Tomáš GŘIVNA. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012. 251 s. ISBN 9788087576397. info
 • FENYK, Jaroslav a Ladislav SMEJKAL. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 169 s. komentáře. ISBN 978-80-7357-720-9. info
 • FENYK, Jaroslav. Projekt evropského veřejného žalobce. In Europeizace trestního práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2009. s. 405-428, 23 s. ISBN 978-80-7201-737-9. info
 • FENYK, Jaroslav a Ján SVÁK. Europeizace trestního práva. 1. vydání. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. 229 s. ISBN 978-80-88931-88-1. info
 • RŮŽIČKA, Miroslav, František PÚRY a Jana ZEZULOVÁ. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2007. xxix, 730. ISBN 9788071795599. info
 • FENYK, Jaroslav. Projekt modelového trestního práva Corpus Juris a právo na spravedlivý proces. In Ochrana základních práv a svobod v procesu europeizace trestního práva. AUC Iuridica 1/2006. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006. s. 35-43. info
 • FENYK, Jaroslav a Přemysl POLÁK. Etiologie projevů trestního práva v Evropské unii. Acta Universitatis Carolinae : Iuridica. Praha: Universita Karlova, 2005, Roč. 2005, č. 2, s. 7-44. ISSN 0323-0619. info
 • The European Union Charter of Fundamental Rights. Edited by Steve Peers - Angela Ward. Portland, Or.: Hart Pub., 2004. xxvii, 392. ISBN 184113449X. info
 • Konvence OSN a další dokumenty k organizovanému zločinu. Edited by Miroslav Scheinost. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001. 114 s. ISBN 8086008916. info
 • DIBLÍKOVÁ, Simona. Přehled dokumentů Evropské Unie, Rady Evropa a Organizace spojených národů vztahujících se k problematice ekonomické kriminality , trestní právo a ekonomická kriminalita. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001. 137 s. ISBN 8086008894. info
 • ŠÁMAL, Pavel. Opravné prostředky v trestním řízení : stížnost pro porušení zákona, obnova řízení. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1999. xii, 195. ISBN 8071792497. info
 • FENYK, Jaroslav a Radek ONDRUŠ. Právní styk s cizinou v trestním a netrestním řízení a před orgány veřejné správy. Praha: Linde, 1997. 595 s. ISBN 8072010638. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. Kategorizace deliktů /trestněprávních a navazujících/. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 158 s. info
Výukové metody
Individuální konzultace, přednášky či diskusní semináře, samostudium.
Metody hodnocení
- zápočet - podmínky zápočtu: Studie v rozsahu 15 - 25 stran obsahově vycházejících z tématu disertační práce ve spojení s obsahovým zaměřením TPP IV, zpracovaná za využití odborné literatury obecné a doporučené, event. další literatury podle dispozic školitele nebo návrhu studenta, v případě konkrétního zpracování dílčího tématu disertace.
Informace učitele
Písemnou studii je nutno doručit týden před termínem zápočtu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.