DO4DIS04 Disertace - plnění individuálního studijního plánu IV

Právnická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Konkrétní náplň a cíle předmětu a z toho vycházející požadavky na jeho ukončení vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, je předmět zacílen na vytvoření finální verze tezí disertační práce, jež budou předmětem obhajoby v rámci státní doktorské zkoušky.
Výstupy z učení
Konkrétní výstupy vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, patří mezi výstupy zpravidla finální verze tezí disertační práce zahrnující tyto dílčí výstupy v rámci daného tématu zejména: - název, obsahové zaměření, struktura disertační práce - cíl disertační práce - formulace výzkumných otázek - popis současného stavu poznání - stanovení metodologie a volba metod zpracování daného tématu
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci semestrální náplně individuálního studijního plánu. Zahrnuje zpravidla pokračování ve studiu relevantních zdrojů, popis současného stavu poznání, stanovení vhodné metodologie pro zpracování tématu, konkretizaci využitelných metod řešení vymezených otázek (nebyly-li již definitivně specifikovány dříve) a dotvoření konkrétní koncepce řešení, včetně struktury práce, to přitom se zohledněním zpětné vazby, která byla získána při diskusním setkání v předchozím semestru. Na to navazuje vyhotovení finální verze tezí disertační práce, která je kromě jiného konzultována s vedoucím práce. Dle okolností je vyžadováno již i vytvoření části pracovního textu – např. jedné z (úvodních) kapitol či její části, což bývá vhodně propojeno se souběžným plněním publikačních povinností (či jejich přípravou).
Výukové metody
Konzultace.
Metody hodnocení
Kolokvium. Projednání výsledků práce se školitelem.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2023/DO4DIS04