DOTPV_RRP Recepce římského práva

Právnická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Předpoklady
! DO3RIPR03 Recepce římského práva I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na vlivy římského práva v období středověku a novověku, na území Německa, Itálie, Francie, Anglie a Nizozemí a vlivy jednotlivých škol na domácím území.
Výstupy z učení
Student získá přehled o právních školách na sledovaném území ve sledovaném období;
Naučí se vyhledat vhodné prameny s ohledem na své téma;
Bude umět charakterizovat jednotlivé školy a jejich představitele;
Bude umět analyzovat jednotlivé prameny;
Bude umět zhodnotit kontext a význam jednotlivých pramenů;
Bude moci aplikovat vědomosti o recepci na vyhledání zdrojů k tématu své práce.
Osnova
 • Pojem recepce
 • Glosátoři
 • Komentátoři
 • Recepce ve Francii
 • Recpce v Anglii
 • Recepce v Nizozemí
 • Středověká recepce v Německu
 • Usus modermus pandectarum
 • Pandektistika
 • Středověká recepce v Čechách
 • Recepce v Čechách v 18-21.stol.
Literatura
  povinná literatura
 • URFUS, V. Římskoprávní vzdělanost a její vklad do vývoje státoprávních představ : od středověku do konce feudalismu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1978. 134 s.
 • URFUS, V. Historické základy novodobého práva soukromého : římskoprávní dědictví a soukromé právo kontinentální Evropy. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1994. viii, 135. ISBN 8070491078.
  doporučená literatura
 • SAVIGNY, Friedrich Carl von. Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter.
 • BELOW, Georg von. Die Ursachen der Rezeption des römischen Rechts in Deutschland. München: R. Oldenbourg, 1905. Historische Bibliothek.
 • LANGE, H. Römisches Recht im Mittelalter. München: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1997. xxxi, 485. ISBN 3406419046.
 • JHERING, Rudolf von. Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. Zweiter Theil, erste Abtheilung. 5. Aufl. Leipzig: Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel, 1894.
 • LANGE, H. Die Anfänge der modernen Rechtswissenschaft : Bologna und das frühe Mittelalter. Mainz: Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1993. 57 s. ISBN 3515064281.
Výukové metody
K učebním metodám patří samostatné studium zadané odborné literatury a případně individuální odborné konzultace s vyučujícími.
Metody hodnocení
Diskuse nad recepcí vybraného institutu římského práva.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2024.