BALT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
celkem 10. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Slíva, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Základní znalosti latinského jazyka usnadní studium předmětu a lze je považovat za užitečnou součást vzdělanostního vybavení studenta při vstupu na fakultu, i když nejsou obligatorním předpokladem osvojování učiva v úvodní fázi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Lékařská latina má povahu přípravného předmětu, jehož smyslem je usnadnit studentům základní orientaci v odborném jazyce. Koncepce výuky vymezuje tři hlavní úlohy: zprostředkovat elementární odborný slovník, v němž dominují substantiva a adjektiva, poskytnout poučení o pravidelné jmenné flexi a uvést do nauky o slovotvorbě v odborné rovině. K tomu přistupuje seznámení s recepturní latinou a informativní pohled na vybraná témata z teorie a historie lékařské terminologie.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
 • poznat a vysvětlit gramatické prostředky a pravidla důležitá pro osvojení řecko-latinské lékařské terminologie;
 • překládat odborné výrazy ze studované specializace;
 • používat základní lékařskou terminologii a rozumět jí;
 • určit sémantickou strukturu vybraných anatomických a klinických termínů;
 • vytvářet odvozená slova pomocí vybraných slovotvorných prostředků;
 • vysvětlit syntaktickou stavbu víceslovných termínů.
 • Osnova
  • Rozpis výuky předmětu LÉKAŘSKÁ TERMINOLOGIE A LATINA - cvičení.
  • 1. lekce: Úvod do studia předmětu: význam a obsah kursu, metodické pokyny, studijní literatura. Latinská abeceda a výslovnost. Základní jmenné kategorie a jejich specifika v medicínské terminologii. Substantiva a adjektiva I. a II. deklinace: nominativ a genitiv. Skladební vztahy mezi členy víceslovných termínů, slovosled. Řadové číslovky.
  • 2. lekce: Substantiva a adjektiva III. deklinace: nominativ a genitiv. Derivace základními sufixy s významem příslušnosti.
  • 3. lekce: Opakování. Substantiva IV. a V. deklinace: nominativ a genitiv. Latinská deminutiva. Derivace řeckým sufixem -ideus, a, um.
  • 4. lekce: Předložkové vazby s akuzativem a ablativem. Nepravidelné skloňování řeckých substantiv.
  • 5. lekce: Slovotvorba - základní zákonitosti derivace. Produktivní latinské a řecké prefixy a sufixy. Synonymie a antonymie předpon. Polysémie přípon. Základní pravidla kompozice. Nejužívanější latinské a řecké komponenty. Shrnutí látky. Požadavky ke zkoušce.
  Literatura
  Záložky
  https://is.muni.cz/ln/tag/LF:BALT011!
  Výukové metody

 • přednášky
 • překladová a gramatická cvičení
 • domácí příprava a cvičení (e-learning)
 • Metody hodnocení
  Závěrečná zkouška - kombinovaná forma
  Informace učitele
  Zkouška probíhá písemnou i ústní formou. Student má prokázat znalost probraných jazykových prostředků, jevů a pravidel nezbytných pro základní orientaci v řecko-latinské lékařské terminologii zvláště v kontextu studovaného oboru. U písemného testu zkoušky je požadována minimální hranice úspěšnosti 60 %.

  Další požadavky: pravidelná docházka, aktivní účast ve výuce, průběžná příprava, úspěšné ukončená cvičení v e-learningu.
  Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na nástěnkách Centra jazykového vzdělávaní MU, oddělení na LF.
  Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště (Komenského nám. 2), tel. 549498170; možná je také komunikace prostřednictvím internetu.

  ***
  The exam itself has a written and an oral part. The student is expected to show the knowledge of studied language devices, phenomena and rules necessary for the basic orientation in Greek-Latin medical terminology, particularly in the area of his field of study. The limit for passing the exam test is 60%.

  Other requirements: regular class attendance, active participation in class, preparation for classes, passing the e-learning exercises.
  For up-to-date information on the course, office hours, etc., see the notice boards of the Language Centre, Faculty of Medicine, Masaryk University.
  Contact person: secretary of the Language Centre (Komenského Square) – phone: 549498170.
  All lecturers can also be contacted via e-mail.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá blokově.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2017/BALT011