BOAJ0121 Angličtina I

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Klapilová (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Mgr. Marie Lahodová Vališová (cvičící)
Garance
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Předpoklady
CJVAT01 Angličtina - vstupní test
Jako minimum se předpokládá plné zvládnutí komunikační kompetence v anglickém jazyce na úrovni B1+ dle SERRJ. Na začátku 1. roku studia na LF vykonají všichni studenti Vstupní test, který vyhodnocuje aktuální úroveň kompetence dle SERRJ. V případě nedostatečné jazykové kompetence je frekventantům doporučeno doplnit si znalosti formou samostudia. Anglický jazyk si studenti zapisují ve 2. roce studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout u studentů jak receptivní (porozumění čtenému a slyšenému), tak produktivní (mluvení, psaní) řečové dovednosti v angličtině, včetně lexikálně gramatických struktur na úrovni B2 SERRJ. Probíraná slovní zásoba odpovídá jednotlivým tématům, a tedy i potřebám odpovídajících nelékařských zdravotnických oborů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen: popsat a vysvětlit pojmy týkající se oborů nelékařského zdravotnického personálu s důrazem na vlastní profesní obor; aplikovat odborný jazyk při komunikaci v multidisciplinárním týmu, s pacientem a dalšími osobami zapojenými v procesu péče, interpretovat odborné texty, prezentovat a diskutovat na odborné téma, argumentovat, oponovat názory kolegů, napsat vybrané žánry profesní korespondence či akademického stylu; ovládat vybrané lexikálně gramatické struktury typické pro odborný a akademický jazyk.
Osnova
  • 1 Nelékařský zdravotnický personál, 2 Svalová a kosterní soustava, 3 Shrnutí jako písemný žánr a vrstevnická zpětná vazba, 4 Dýchací soustava, 5 Kardiovaskulární systém, 6 Trávicí soustava, 7 Vylučovací soustava, 8 Reprodukční soustava a porodnictví, 9 Kožní soustava, 10 Endokrinní soustava, 11 Nervová soustava, 12 Smyslová soustava, 13 Opakování, 14 Zápočtový test
Literatura
  • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 1. 2007. ISBN 978-0-19-456977-4. info
  • GREENAN, James a Tony GRICE. Oxford English for Careers: Nursing 2. 2008. ISBN 978-0-19-456988-0. info
  • GYŐRFFY, Mária. English for Doctors. 1. vyd. Praha: Triton, 2001. 226 s. ISBN 80-7254-203-6. info
  • GLENDINNING, Eric H. a Ron HOWARD. Professional English in use : medicine. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 175 s. ISBN 9780521682015. info
  • McCullagh, M., & Wright, R. (2008). Good Practice Communication Skills in English for the Medical Practitioner. Cambridge: Cambridge University Press.
  • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
  • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
Výukové metody
semináře, diskuze, práce ve dvojicích a skupinách, domácí příprava, čtení, nácvik prezentace
Metody hodnocení
Účast na cvičeních je povinná, tolerují se maximálně dvě neomluvené absence. Absence nad tento rámec musí být omluveny cestou Studijního oddělení a omluvenka musí být vystavena v ISu. Výuka je ukončena zápočtem (z) udělovaným na základě docházky a úspěšného absolvování zápočtového testu z probrané učební látky. K úspěšnému zvládnutí testu je potřeba dosáhnout minimálně 60 % z celkového počtu bodů.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.