BOFO0131p Fyzikální optika I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Pro absolvování tohoto předmětu jsou nutné následující předpoklady:
1) Znalost matematiky na středoškolské úrovni.
2) Znalosti z oblastí "vlny" a "optika" ze středoškolské fyziky.
3) Schopnost provádět logické úvahy na středoškolské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jedná se o základní přednášku. Její cíle jsou následující:
1) Seznámít studenty se základními principy a poznatky týkajícími se úvodu do fyzikální optiky.
2) Dosáhnout toho, aby studenti byli schopni chápat tyto principy a poznatky i z kvantitativního hlediska, tj. aby byli schopni pro jejich pochopení využít i jednoduchých matematických postupů založených na středoškolské matematice.
3) Prostřednictvím presentace vhodných pokusů během přednášky ukázat přímou souvislost mezi teoretickými závěry a experimentálními důsledky.
Po absolvování této přednášky budou studenti schopni chápat látku navazujícího předmětu , tj. přednášky BOFO0232p - Fyzikální optika II.
Výstupy z učení
Student bude po ukončení předmětu:
- obeznámen se základními principy a poznatky týkajícími se úvodu do fyzikální optiky.
Osnova
 • 1) Úvod - historický vývoj optiky
 • 2) Matematický popis jednoduchých vln - rovinná monochromatická a kulová monochromatická vlna, vztahy mezi veličinami charakterizujícími světelné vlny, základní druhy polarizovaných vln.
 • 3) Odraz a lom světla na rovinném rozhraní mezi dvěma neabsorbujícími prostředími, odrazivost a propustnost tohoto rozhraní, polarizace světla odrazem, Brewsterův úhel.
 • 4) Totální (úplný) odraz, kritický (mezní) úhel, mizející (evanescentní) vlny, aplikace totálního odrazu v praxi (Abbeův refraktometr, vláknové světlovody).
 • 5) Odraz světla od rozhraní mezi neabsorbujícím a absorbujícím prostředím, kovová zrcadla, nemožnost polarizace světla odrazem od takového rozhraní.
 • 6) Dvoupaprsková interference světla.
 • 7) Příklady dvoupaprskové interference světla v praxi.
 • 8) Dvoupaprskové interferometry - Michelsonův a Jaminův interferometr.
 • 9) Vícepaprsková interference světla.
 • 10) Příklady vícepaprskové interference světla v praxi.
 • 11) Fabry-Perotův interferometr a transmisní monochromatický interferenční (Fabry- Perotův) filtr.
Literatura
 • Svobodová a kol.:Přehled středoškolské fyziky, 1996.
 • 2. Hecht, E. and Zajac, A.: Optics. Massachusetts: Addison-Wesley, 1974. 555 p.
 • Saleh, B.E.A. and Teich, M.C.: Fundamentals of Photonics. New York: Wiley, 1991. 966 p.
 • Saleh, B.E.A. and Teich, M.C.: Základy fotoniky. 1. - 4. svazek. Praha: MATFYZPRESS, 1996. 1055 s.
 • Ditchburn, R.W.: Light. London: Blackie, 1965. 632 p.
 • Svobodová a kol.: Přehled středoškolské fyziky, 1996
 • Hlávka Jan, Šikula a kolektiv: Fyzika I., Praha 1987.
 • Fuka, J. and Havelka, B.: Optika. Praha : SPN, 1961. 846 s.
 • Klein, M.V.: Optics. New York: Wiley, 1970. 647 p.
 • KUBĚNA, Josef. Úvod do optiky. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 181 s. ISBN 8021008350. info
Výukové metody
přednáška se bude konat distanční formou pomocí MS teams, až do odvolání
Metody hodnocení
písemný test (minimum 50 bodů)
Informace učitele
Přednáška se bude konat distanční formou pomocí MS teams, až do odvolání. Studijní materiály: https://is.muni.cz/auth/el/med/podzim2020/BOFO0131p/um/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.