BPLT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Mgr. Klára Modlíková (náhr. zkoušející)
Mgr. Andrea Salayová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Tereza Ševčíková (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 12:30–14:10 KOM 200; a Po 25. 10. 14:40–16:20 A18/208, Po 20. 12. 11:00–12:40 B11/327
Předpoklady
Základní znalosti latinského jazyka usnadní studium předmětu a lze je považovat za užitečnou součást vzdělanostního vybavení studenta při vstupu na fakultu, i když nejsou obligatorním předpokladem osvojování učiva v úvodní fázi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Lékařská latina má povahu přípravného předmětu, jehož smyslem je usnadnit studentům základní orientaci v odborném jazyce. Koncepce výuky vymezuje tři hlavní úlohy: (1) zprostředkovat elementární odborný slovník z oblasti anatomie, v němž dominují substantiva a adjektiva, a poskytnout poučení o pravidelné jmenné flexi, (2) uvést do problematiky klinické terminologie, obeznámit s nejfrekventovanějším lexikem diagnostických záznamů v oboru gynekologie-porodnictví a poučit o principech latinské syntaxe, (3) představit základy nauky o slovotvorbě v odborné rovině. Okrajově se studenti seznámí také s recepturní latinou a získají základní informace z teorie a historie lékařské terminologie.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
 • poznat a vysvětlit gramatické prostředky a pravidla důležitá pro osvojení latinské lékařské terminologie;
 • překládat odborné výrazy ze studované specializace;
 • používat základní lékařskou terminologii a rozumět jí;
 • určit sémantickou strukturu vybraných anatomických a klinických termínů;
 • vytvářet odvozená slova pomocí vybraných slovotvorných prostředků;
 • vysvětlit syntaktickou stavbu víceslovných termínů.
 • Osnova
  • LÉKAŘSKÁ LATINA - cvičení.
  • 1. týden: Úvod do studia předmětu: význam a obsah kursu, metodické pokyny, studijní literatura. Latinská abeceda, výslovnost a její procvičování. Základní jmenné kategorie a jejich specifika v medicínské terminologii. Latina v anatomické terminologii, praktická latina oborů gynekologie a porodnictví, latina v terminologii farmakologické.
  • 2. týden: Latinská a řecká substantiva a adjektiva I. deklinace v anatomické terminologii (nominativ a genitiv singuláru a plurálu). Skladební vztahy mezi členy víceslovných termínů (shodný a neshodný přívlastek), slovosled. Latinské řadové číslovky.
  • 3. týden: Latinská a řecká substantiva a adjektiva II. deklinace, adjektiva II. deklinace v anatomické terminologii (nominativ a genitiv singuláru a plurálu). Skladební vztahy mezi členy víceslovných termínů (shodný a neshodný přívlastek). Terminologie ženského generativního ústrojí.
  • 4. týden: Latinská a řecká substantiva III. deklinace v anatomické terminologii (nominativ a genitiv singuláru a plurálu). Terminologie ženského a mužského generativního ústrojí.
  • 5. týden: Adjektiva III. deklinace (typ dvojvýchodný a jednovýchodný). Skloňování adjektiv III. deklinace a shodný přívlastek se substantivy I.  a II.  deklinace. Odvozování adjektiv pomocí přípon -alis, e; -aris, e; -icus, a, um; eus, a, um. Názvy označující polohu a směr částí těla. Názvy vztahující se na končetiny.
  • 6. týden: Stupňování adjektiv (pravidelné, nepravidelné, neúplné). Komparativy a superlativy v anatomické terminologii. Ženská a mužská pánev, terminologie a rozdíly. Termíny vztahující se k pánevním rovinám.
  • 7. týden: Opakování a procvičování učiva. Průběžný test.
  • 8. týden: Latinská substantiva IV. a V. deklinace v anatomické terminologii (nominativ a genitiv singuláru a plurálu). Deminutiva v anatomické terminologii. Odvozování adjektiv příponou -ideus, a, um. Termíny vztahující se k anatomii ženského prsu.
  • 9. týden: Úvod do klinické terminologie (základní principy, slovosled, syntax, kolokace). Předložková vazba a akuzativ singuláru a plurálu latinských a řeckých deklinací. Terminologie vztahující se k těhotenství, potratu, porodu a šestinedělí. Frekventované diagnózy oborů gynekologie a porodnictví.
  • 10. týden: Předložková vazba a ablativ singuláru a plurálu latinských a řeckých deklinací. Slovotvorba (1) - základní zákonitosti derivace. Produktivní latinské prefixy. Terminologie vztahující se k mimoděložnímu těhotenství a jiným anomáliím v průběhu těhotenství, porodu nebo šestinedělí. Frekventované diagnózy oborů gynekologie a porodnictví.
  • 11. týden: Produktivní latinské a řecké prefixy a sufixy. Synonymie a antonymie předpon. Polysémie přípon. Slovotvorba (2) - základní pravidla kompozice. Nejužívanější latinské a řecké komponenty. Názvy zánětlivých onemocnění. Diagnozy s výrazy suspicio a suspectus, a, um.
  • 12. týden: Slovotvorba (3) - latinské a řecké komponenty označující všeobecné termíny a názvy anatomických struktur a komponenty označující tělní tekutiny a další látky. Frekventované diagnózy oborů gynekologie a porodnictví.
  • 13. týden: Slovotvorba (4) - latinské a řecké komponenty označující fyziologické a patologické jevy a procesy probíhající v lidském těle, komponenty označující různé vlastnosti, charakteristiky a množství a komponenty sloužící k pojmenování lékařských oborů, zákroků a vyšetření. Frekventované diagnózy oborů gynekologie a porodnictví.
  • 14. týden: Souhrnné procvičování a doplňování učiva.
  • 15. týden: Opakování. Požadavky ke zkoušce.
  Literatura
  Záložky
  https://is.muni.cz/ln/tag/LF:BPLT011!
  Výukové metody
  Gramatický výklad. Překladová cvičení. Drilovací cvičení. Střídání frontální výuky, práce ve skupinách a samostatné přípravy. Řízená diskuze. Pro práci v hodině je nezbytná předchozí pečlivá domácí příprava dle pokynů vyučujícího. Průběžný test v polovině semestru.
  Metody hodnocení
  Předpokladem připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování průběžného testu (minimální hranice úspěšnosti 60 %) zaměřeného na skloňování a slovotvorbu v rozsahu lekcí 1-5 povinných skript. Zkouška probíhá písemnou i ústní formou. V písemném testu student prokazuje znalost probraných jazykových prostředků, jevů a pravidel nezbytných pro základní orientaci v řecko-latinské lékařské terminologii, a to zvláště v kontextu studovaného oboru. U písemného testu zkoušky je požadována minimální hranice úspěšnosti 60 %. Ústní zkoužka ověřuje správnou latinskou výslovnost, praktickou znalost anatomických termínů, které se vztahují k ženskému a mužskému generativnímu ústrojí, a schopnost porozumět a vysvětlit termíny, které se nejčastěji objevují v klinické terminologii oborů gynekologie a porodnictví.

  Další požadavky: pravidelná docházka, aktivní účast ve výuce, průběžná příprava. Povoleny jsou pouze dvě absence, které musí být řádně omluveny (prostřednictvím Studijního oddělení LF).
  Informace učitele
  Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány prostřednictvím IS MU.
  Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště: UKB, Kamenice 5, pavilon A15, tel. 549498170; úřední hodiny: pondělí 10.00-12.00, středa 10.00-12.00, pátek 9.00-11.00. Možná je také e-mailová komunikace.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BPLT011