BPLT011 Lékařská terminologie a latina - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Slíva (přednášející)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jozefa Artimová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:20 KOM 410
Předpoklady
Základní znalosti latinského jazyka usnadní studium předmětu a lze je považovat za užitečnou součást vzdělanostního vybavení studenta při vstupu na fakultu, i když nejsou obligatorním předpokladem osvojování učiva v úvodní fázi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Lékařská latina má povahu přípravného předmětu, jehož smyslem je usnadnit studentům základní orientaci v odborném jazyce. Koncepce výuky vymezuje tři hlavní úlohy: (1) zprostředkovat elementární odborný slovník z oblasti anatomie, v němž dominují substantiva a adjektiva a poskytnout poučení o pravidelné jmenné flexi, (2) uvést do problematiky klinické terminologie, obeznámit s nejfrekventovanější lexikou diagnostických záznamů v oboru gynekologie-porodnictví a poučit o principech latinské syntaxe, (3) představit základy nauky o slovotvorbě v odborné rovině. Okrajově se studenti také potkají s recepturní latinou a získají základní informace z teorie a historie lékařské terminologie.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
 • poznat a vysvětlit gramatické prostředky a pravidla důležitá pro osvojení latinské lékařské terminologie;
 • překládat odborné výrazy ze studované specializace;
 • používat základní lékařskou terminologii a rozumět jí;
 • určit sémantickou strukturu vybraných anatomických a klinických termínů;
 • vytvářet odvozená slova pomocí vybraných slovotvorných prostředků;
 • vysvětlit syntaktickou stavbu víceslovných termínů.
 • Osnova
  • LÉKAŘSKÁ LATINA - cvičení.
  • 1. týden: Úvod do studia předmětu: význam a obsah kursu, metodické pokyny, studijní literatura. Latinská abeceda, výslovnost a její procvičování. Základní jmenné kategorie a jejich specifika v medicínské terminologii. Latina v anatomické terminologii, praktická latina oborů gynekologie a porodnictví, latina v terminologii farmakologické.
  • 2. týden: Latinská a řecká substantiva a adjektiva I. deklinace v anatomické terminologii (nominativ a genitiv singuláru a plurálu). Skladební vztahy mezi členy víceslovných termínů (shodný a neshodný přívlastek), slovosled. Latinské řadové číslovky.
  • 3. týden: Latinská a řecká substantiva a adjektiva II. deklinace, adjektiva II. deklinace v anatomické terminologii (nominativ a genitiv singuláru a plurálu). Skladební vztahy mezi členy víceslovných termínů (shodný a neshodný přívlastek). Terminologie ženského generativního ústrojí.
  • 4. týden: Latinská a řecká substantiva III. deklinace v anatomické terminologii (nominativ a genitiv singuláru a plurálu). Terminologie ženského a mužského generativního ústrojí.
  • 5. týden: Adjektiva III. deklinace (typ dvojvýchodný a jednovýchodný). Skloňování adjektiv III. deklinace a shodný přívlastek se substantivy I.  a II.  deklinace. Odvozování adjektiv pomocí přípon -alis, e; -aris, e; -icus, a, um; eus, a, um. Názvy označující polohu a směr částí těla. Názvy vztahující se na končetiny.
  • 6. týden: Stupňování adjektiv (pravidelné, nepravidelné, neúplné). Komparativy a superlativy v anatomické terminologii. Ženská a mužská pánev, terminologie a rozdíly. Termíny vztahující se k pánevním rovinám.
  • 7. týden: Opakování a procvičování učiva. Hlavní postavy antického lékařství. Průběžný test.
  • 8. týden: Latinská substantiva IV. a V. deklinace v anatomické terminologii (nominativ a genitiv singuláru a plurálu). Deminutiva v anatomické terminologii. Odvozování adjektiv příponou -ideus, a, um. Termíny vztahující se k anatomii ženského prsu.
  • 9. týden: Úvod do klinické terminologie (základní principy, slovosled, syntax, kolokace). Předložková vazba a akuzativ singuláru a plurálu latinských a řeckých deklinací. Terminologie vztahující se k těhotenství, potratu, porodu a šestinedělí. Frekventované diagnózy oborů gynekologie a porodnictví.
  • 10. týden: Předložková vazba a ablativ singuláru a plurálu latinských a řeckých deklinací. Slovotvorba (1) - základní zákonitosti derivace. Produktivní latinské prefixy. Terminologie vztahující se k mimoděložnímu těhotenství a jiným anomáliím v průběhu těhotenství, porodu nebo šestinedělí. Frekventované diagnózy oborů gynekologie a porodnictví.
  • 11. týden: Produktivní latinské a řecké prefixy a sufixy. Synonymie a antonymie předpon. Polysémie přípon. Slovotvorba (2) - základní pravidla kompozice. Nejužívanější latinské a řecké komponenty. Názvy zánětlivých onemocnění. Diagnozy s výrazy suspicio a suspectus, a, um.
  • 12. týden: Slovotvorba (3) - latinské a řecké komponenty označující všeobecné termíny a názvy anatomických struktur a komponenty označující tělní tekutiny a další látky. Frekventované diagnózy oborů gynekologie a porodnictví.
  • 13. týden: Slovotvorba (4) - latinské a řecké komponenty označující fyziologické a patologické jevy a procesy probíhající v lidském těle, komponenty označující různé vlastnosti, charakteristiky a množství a komponenty sloužící k pojmenování lékařských oborů, zákroků a vyšetření. Frekventované diagnózy oborů gynekologie a porodnictví.
  • 14. týden: Opakování, doplňování a procvičování učiva. Požadavky ke zkoušce.
  Literatura
  Záložky
  https://is.muni.cz/ln/tag/LF:BPLT011!
  Výukové metody
  přednášky a prezentace, překlad a gramatická cvičení, drilovací cvičení, domácí příprava
  Metody hodnocení
 • Půběžný test - papírová forma
 • Závěrečná zkouška - kombinovaná forma
 • Informace učitele
  Předpokladem připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování průběžného testu (minimální hranice úspěšnosti 60 %) zaměřeného na skloňování a slovotvorbu. Zkouška probíhá písemnou i ústní formou. V písemném testu student prokazuje znalost probraných jazykových prostředků, jevů a pravidel nezbytných pro základní orientaci v řecko-latinské lékařské terminologii, a to zvláště v kontextu studovaného oboru. U písemného testu zkoušky je požadována minimální hranice úspěšnosti 60 %. Ústní zkoužka ověřuje správnou latinskou výslovnost, praktickou znalost anatomických termínů, které se vztahují k ženskému a mužskému generativnímu ústrojí, a schopnost porozumět a vysvětlit termíny, které se nejčastěji objevují v klinické terminologii oborů gynekologie a porodnictví. Další požadavky: pravidelná docházka, aktivní účast ve výuce, průběžná příprava. Povoleny jsou pouze dvě absence, které musí být řádně omluveny (prostřednictvím Studijního oddělení LF).
  Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány prostřednictvím IS MU.
  Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště: UKB, Kamenice 5, pavilon A15, tel. 549498170; úřední hodiny: pondělí 10.00-12.00, středa 10.00-12.00, pátek 9.00-11.00. Možná je také e-mailová komunikace.
  ***
  Passing the progress test (the pass mark is 60%), which focuses on declensions and word-formation, is a prerequisite for admission to the exam. The exam itself has a written and oral form. In the written test the student is expected to show the knowledge of studied language devices, phenomena and rules necessary for the basic orientation in Greek-Latin medical terminology, particularly in the area of his field of study. The limit for passing the exam test is 60%. The oral exam tests correct pronunciation, practical knowledge of anatomical terms of female and male generative organs and ability comprehend and explain the most frequented clinical terms from the fields of gynecology and obstetrics. Other requirements: regular class attendance, active participation in class, preparation for classes. The maximal number of absences is two. Both absences must to be properly excused (i.e. via the Study Department of the Faculty of Medicine).
  Updated information on the course, office hours, etc. is available in IS MU.
  Contact person: secretary of the Language Centre (UKB, Kamenice 5, Pavilion A15), phone: 549498170; office hours: Monday 10.00-12.00, Wednesday 10.00-12.00, Friday 9.00-11.00. Individual lecturers can also be contacted via e-mail.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.