EN

LF:BSPG051p Edukace v práci sestry-před. - Informace o předmětu

BSPG051p Edukace v práci sestry - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Igor Kuba (pomocník)
Garance
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. 7:00–8:40 N03009/209, Po 24. 9. 7:00–8:40 N03009/209, Po 1. 10. 7:00–8:40 N03009/209, Po 8. 10. 7:00–8:40 N03009/209, Po 15. 10. 7:00–8:40 N03009/209, Po 22. 10. 7:00–8:40 N03009/209, Po 29. 10. 7:00–8:40 N03009/209
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Tento studijní předmět navazuje na předměty Psychologie, Sociologie a sociální psychologie, Na základě těchto poznatků je student schopen se orientovat v teoretických znalostech pedagogiky a psychologie, může tyto poznatky využít v rámci své edukační činnosti u pacienta, klienta, případně jiných osob v ošetřovatelské péči. Umožňuje studentovi procvičit své znalosti a dovednosti v rámci modelových situací a vede ho ke komplexnímu a všestrannému nazírání na jevy ve vztahu k pedagogice, ošetřovatelství, medicíně, psychologii.Následně takto získané vědomosti a dovednosti prakticky zúročí v předmětu Ošetřovatelská praxe. Závěrem vypracují seminární práci zaměřenou na problematiku edukace pacienta, případně rodinného příslušníka.
Výstupy z učení
Student dokáže: - definovat a vysvětlit základní pojmy. - vysvětlit, popsat a aplikovat zákony učení. - formulovat edukační cíle (kognitivní, afektivní, psychomotorické). - vyjmenovat, popsat jednotlivé metody, formy edukace, didaktické prostředky včetně jejich silných i slabých stránek. -projektovat, hodnotit edukační proces vzhledem k věkovým i individuálním zvláštnostem.
Osnova
 • Přednášky: Pedagogika jako věda (vymezení pojmu, vztah pedagogiky k ostatním vědám, struktura oboru, základní pojmy – edukátor, edukace, edukant, edukační proces) Zákonitosti a druhy učení, učební styly, pedagogická diagnostika Pojetí a zásady pedagogické komunikace a jejich uplatnění v edukačním procesu, faktory ovlivňující tento proces Vymezení a formulace edukačních cílů obecně a aplikace na práci všeobecné sestry Uplatnění výukových metod tradičních i aktivizujících v edukačním procesu Druhy a formy edukačních požadavků v ošetřovatelství Organizační formy edukace Materiálně didaktické prostředky Projektování a hodnocení edukačního procesu v oblasti ošetřovatelství Sebereflexe v edukačním procesu Dokumentace edukačního procesu v podmínkách zdravotnického zařízení Speciální přístupy při edukaci tělesně postižených jedinců – rozpracování na jednotlivá postižení (slepí, slabozrací, poruchy sluchu a řeči, poruchy hybnosti) Zvláštnosti edukace jednotlivých věkových kategorií, překonávání barier při edukaci v praxi všeobecné sestry Prezentace Osobnost edukátora.
Literatura
  povinná literatura
 • JUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010. 77 stran. ISBN 9788024721712. info
 • BASTL, Pavel a Vlastimil ŠVEC. Zdravotník lektorem. 1. vyd. Brno: IVPZ, 1997. 122 s. ISBN 8070132515. info
 • ZÁVODNÁ, Vlasta. Pedagogika v ošetrovateĺstve. Druhé, prepracované a dopl. Martin: Osveta, 2005. 117 stran. ISBN 808063193X. info
  doporučená literatura
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2009. 481 s. ISBN 9788073675035. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Andragogická didaktika. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1998. 271 s. ISBN 80-85963-52-3. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BSPG051p