CORE021 Bioethics II: Borderline Options

Faculty of Medicine
spring 2023
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught in person.
Teacher(s)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (lecturer)
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (alternate examiner)
Blanka Suchá (assistant)
Guaranteed by
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Department of Medical Ethics – Theoretical Departments – Faculty of Medicine
Contact Person: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Supplier department: Department of Medical Ethics – Theoretical Departments – Faculty of Medicine
Timetable
Mon 13. 2. to Thu 6. 4. Wed 14:00–15:50 B11/114, Mon 17. 4. to Fri 26. 5. Wed 14:00–15:50 B11/114; and Wed 12. 4. 14:00–15:50 B11/334
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 300 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 124/300, only registered: 0/300, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/300
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnout absolventům mezioborový vhled do vybraných etických dilemat, která jsou historicky či aktuálně vnímána jako kontroverzní a u nichž v současnosti neexistuje společenský konsensus ohledně správného řešení. Zvolená témata jsou spojena s především s pokroky v biomedicínském výzkumu a v klinické medicíně, v některých případech ale půjde i o přesahy do dalších oborů. Metodicky nepůjde o stanovení (jediného) morálně správného přístupu, ale o identifikaci jednotlivých eticky relevantních momentů dané situace a zejména o kritické hodnocení různých morálních stanovisek.
Learning outcomes (in Czech)
Absolvent předmětu bude schopen: - identifikovat a popsat hlavní etická dilemata ve vybraných kontroverzních oblastech biomedicíny a péče o zdraví včetně jejich historického kontextu; - pochopit a odůvodnit jednotlivé typy argumentace v modelových kazuistikách; - poskytnout základní přehled o relevantních etických kodexech a standardech
Syllabus (in Czech)
 • 1. EUGENIKA: LEKCE Z HISTORIE (definice eugeniky, pozitivní a negativní eugenika, historický kontext vzniku a rozvoje eugeniky, teorie rasové hygieny, eugenika v současnosti)
 • 2. DĚTI NA OBJEDNÁVKU (principy a metody asistované reprodukce, dárcovství gamet a embryí, náhradní mateřství, věkové limity, nemedicínská dostupnost asistované reprodukce)
 • 3. HELLO, DOLLY! (tvorba hybridů a chimér, principy a metody klonování živočichů, historie klonování, reprodukční klonování, klonování pro výzkumné účely, klonování člověka)
 • 4. HRY NA STVOŘITELE (principy transgenoze a genových manipulací, geneticky modifikované organismy, editování genomu, zásahy do lidského genomu, genové terapie)
 • 5. BRAVE NEW WORLD (transhumanismus a jeho historický kontext, definice enhancementu, genový a negenový enhancement, biohacking)
 • 6. PRVNÍ ZÁKON ROBOTIKY (historický kontext etiky umělé inteligence a roboetiky, umělí morální aktéři, autonomní vozidla, autonomní vojenské systémy, humaniodní roboti)
 • 7. STORED TISSUE ISSUE (účel biobankingu, zdroje biologického materiálu, identifikovatelnost vzorků, národní projekty biobankingu, biobanking kmenových buněk)
 • 8. DAR ŽIVOTA (historie transplantační medicíny, zdroje orgánů a princip předpokládaného ne/souhlasu, koncept mozkové smrti a jeho kritika, čekací listiny, zásady alokace orgánů)
 • 9. MILOSRDNÁ SMRT?(koncept milosrdné smrti, definice euthanasie a asistovaného suicida, historický kontext, současná praxe)
 • 10. ČERNÍ PASAŽÉŘI (historie vývoje vakcín a očkování, eliminace a eradikace infekčních nemocí, promořování a stádní imunita, povinná vs. dobrovolná vakcinace, antivax hnutí)
 • 11. FAIR PLAY (vědecká integrita, podvody ve vědě, publikační etika – autorství a plagiátorství, predátoři ve vědě, ochrana účastníků výzkumu, úloha etických komisí)
Teaching methods (in Czech)
Přednášky s možností bezprostředních dotazů. Za příznivé epidemiologické situace bude předmět vyučován kontaktní formou a jednotlivé přednášky budou streamovány. Záznamy přednášek pak budou zpřístupněny v IS MU prostřednictvím interaktivní osnovy spolu s dalšími doplňujícími materiály. Pro dodatečné dotazy bude také možné využívat předmětová tematická diskusní fóra v IS MU.
Assessment methods (in Czech)
Kolokvium v režimu online přes aplikaci MS Teams (kapacita 6 studentů pro každý termín, trvání 90 minut). Každý student ve stanoveném předstihu před termínem kolokvia musí dodat stručný vlastní popis vybraného etického dilematu z témat probíraných v rámci předmětu. Před samotným kolokviem se studenti navzájem se svými texty seznámí a během kolokvia je diskutují. Pokud přihlášený student před kolokviem svůj text nedodá, bude identifikována nepůvodnost předloženého textu nebo pokud budou během kolokvia u studenta zjištěny zásadní neznalosti probraného učiva, student neprospěl.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
General note: Pro zápis předmětu nejsou vyžadovány prerekvizity, kvůli znalosti základního kontextu se však doporučuje předchozí absolvování některého z úvodních kursů bioetiky či lékařské etiky, případně předmětu SUZ CORE015 Bioetika: etika života.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms spring 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2023/CORE021