EMLT0222s Základy lékařské terminologie II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Předpoklady
EMLT0121s Základy lékařs. terminologie I
Absolvování kurzu Základy lékařské terminologie - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Řecko-latinská lékařská terminologie je jedním z relevantních prostředků získání cílových vědomostí medika. Výuka má teoreticko-praktický ráz a je koncipována jako propedeutický kurs sui generis, uvádějící posluchače do studia medicíny prostřednictvím jejího jazyka.
Obsah výuky je určován výlučně potřebami oboru a lékařské praxe. Především zprostředkuje ty znalosti latiny, příp. řečtiny, které umožní studentovi rychle a účelně zvládnout významovou stránku termínů, jejich gramatickou podobu a slovotvornou strukturu. Současně poskytuje systematický návod k samostatnému řešení běžných terminologických problémů spočívajících v porozumění odborným obsahům a v tvorbě lékařských pojmů. Kromě toho otevírá pohled na širší historické a lingvistické základy lékařské terminologie i její všeobecné teoretické souvislosti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- používat latinskou a řecko-latinskou lékařskou terminologii jazykově korektně a s pochopením významu jednotlivých termínů
- vysvětlit a aplikovat gramatické prostředky a pravidla relevantní pro osvojení řecko-latinské lékařské terminologie
- rozpoznat syntaktickou strukturu víceslovných termínů
- popsat sémantickou stavbu jednoslovných termínů
- vytvářet odvozená a složená slova pomocí nejčastěji užívaných slovotvorných prostředků
- překládat vybrané výrazy z anatomie, preklinických a klinických disciplín, receptury a farmakologie
- odvodit význam neznámých termínů na základě sémantických, gramatických a logických souvislostí
Osnova
 • ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE - cvičení
 • Kurz je komplementární ke kurzu VLLT0222s Základy lékařské terminologie II - seminář.
 • 1. týden: Organizační pokyny. Opakování substantivních a adjektivních deklinací. Číslovky.
 • 2. týden: Číslovky: vyjádření počítaného předmětu.
 • 3. týden: Slovesa (1): infinitiv, imperativ, konjunktiv prézentu pasiva.
 • 4. týden: Slovesa (2): participium prézentu aktiva a perfekta pasiva, gerundivum, gerundium.
 • 5. týden: Opakování číslovek a sloves.
 • 6. týden: Průběžný test.
 • 7. týden: Tvoření slov (1): základní zákonitosti derivace. Latinské prefixy, jejich významy a vzájemné vztahy.
 • 8. týden: Latinské sufixy (substantivní, adjektivní).
 • 9. týden: Řecké prefixy, jejich významy a vzájemné vztahy. Synonymie, antonymie, polysémie a homonymie předpon.
 • 10. týden: Řecké sufixy, polysémie přípon.
 • 11. týden: Tvoření slov (2): základní pravidla kompozice, spojovací morfémy. Latinská slova složená, slova hybridní.
 • 12. týden: Řecká slova složená, produktivní slovotvorné komponenty. Latinské a řecké ekvivalenty základních lékařských termínů.
 • 13. týden: Opakování a příprava na klauzurní test.
 • 14. týden: Zápočtový test.
Literatura
  doporučená literatura
 • KÁBRT, Jan. Lexicon medicum. Třetí, doplněné a přepr. Praha: Galén, 2015. 917 stran. ISBN 9788074922008. info
Výukové metody
přednášky, překladová a gramatická cvičení, drilovací cvičení, skupinová práce, domácí příprava, prezentace
Metody hodnocení
 • Praktická zkouška (demonstrace dovedností)
 • Zápočtový test
 • Informace učitele
  Požadavky pro získání zápočtu: pravidelná docházka (povolena je jedna neomluvená absence, každá další musí být řádně omluvena prostřednictvím Studijního oddělení LF), aktivní účast ve výuce, průběžná příprava, absolvování průběžného testu (zaměřen na číslovky a slovesa), zápočtový test (zaměřen na slovotvorbu, částečně na jmennou a slovesnou flexi)
  Hranici úspěšnosti je v případě obou testů dosažení min. 75 % bodů. Úspěšné absolvování průběžného testu snižuje hranici úspěšnosti u klauzurního testu o 5 %.
  Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících najdete na jejich osobní stránce v ISu.
  Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány mimo jiné na nástěnce Centra jazykového vzdělávaní MU, oddělení na LF (UKB, budova A15, přízemí).
  Kontakt na jednotlivé vyučující předmětu naleznete na http://www.med.muni.cz/cjv/index.php?id=790 ; sekretariát pracoviště: tel. 549498170.

  ***
  Credit requirements: regular class attendance (one unexcused absence will be tolerated, further absences must be properly excused via the Study Department of the Faculty of Medicine), active participation in class, preparation for classes, progress test (focused on numerals and verbs), credit test (focused on word-formation, partially also nominal and verbal inflexion)
  The limit for passing the test is always 75 %. Passing the progress test reduces the limit for the credit test by 5 %.
  For office hours see the teacher's personal web pages in IS.
  For up-to-date information on the course, office hours etc. see also the notice board of the Masaryk University Language Centre, Faculty of Medicine Division (UKB, building A15, ground floor).

  All lecturers can also be contacted via e-mail, see http://www.med.muni.cz/cjv/index.php?id=790 ; department secretary: phone 549498170.
  Další komentáře
  Výuka probíhá každý týden.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/EMLT0222s