MIKNP011c Přednemocniční neodkladná péče - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0.4/0. 6. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michal Pluhař, DiS. (cvičící)
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
Ondřej Seyček, DiS. (cvičící)
Silvie Doubravská (pomocník)
Ing. Igor Kuba (pomocník)
Garance
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován teoreticko-prakticky.;
Cílem je připravit všeobecnou sestru pro specifickou ošetřovatelskou péči u pacientů v kritickém stavu v rámci přednemocniční neodkladné péče a specifickou činnost v rámci zdravotnického operačního střediska.
Výstupy z učení
Student se:
- orientuje se v základních postupech přednemocniční neodkladné péče;
- umí poskytovat základní podporu života (BLS;
- umí poskytovat rozšířenou podporu života (ALS) při využití pomůcek dostupných na pracovištích intenzivní medicíny,
- ovládá provádění defibrilace srdce elektrickým výbojem a stimulaci srdečního rytmu pomocí elektrod umístěných na hrudníku;
- ovládá zajištění průchodnosti dýchacích cest bez pomůcek a pod odborným dohledem lékaře i s pomůckami dostupnými na pracovištích intenzivní medicíny.
Osnova
 • Vybavení pro poskytování PNP;
 • KPR dospělých - Základní podpora života (Basic Life Support – BLS). Postupy při kardiopulmonální resuscitaci, aktivace záchranného řetězce, využití specifických postupů s jednoduchými pomůckami. Možné komplikace. Rozšířená podpora života (Advanced Life Support – ALS). Postupy při rozšířené kardiopulmonální resuscitaci, využití specifických postupů s pomůckami a přístroji včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem, možné farmakoterapie včetně způsobů podání základních léků. Vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o pacienta při rozšířené podpoře života. Anatomické a fyziologické odlišnosti dětského věku. Základní neodkladná resuscitace dětí. Rozšířená neodkladná resuscitace dětí. Zvláštní způsoby resuscitace.
 • Zajištění žilních vstupů;
 • zajištění dých .cest a oxygenoterapie;
 • Možnosti vyšetření srdce a impulzoterapie;
 • Ošetřování ran;
 • Imobilizační techniky;
 • KPR u dětí;
 • Vyprošťování a přenášení pacientů;
 • Drenáže v PNP;
 • Porod, překotný porod;
 • Mimořádná událost – hromadné neštěstí;
 • Mimořádná událost - katastrofa;
 • Komunikace s pacientem a rodinou, zvládání paniky,dětí;
 • Komunikace s volajícími;
Literatura
  povinná literatura
 • Akutní stavy v první linii. Edited by Jarmila Drábková. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 330 s. ISBN 8071692387. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila a Hana MALÁ. Vádemékum novinek neodkladné péče. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 222 s. ISBN 8071696935. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Polytrauma v intenzivní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 307 s. ISBN 8024704196. info
 • ERTLOVÁ, Františka, Josef MUCHA a Jan MIKLICA. Přednemocniční neodkladná péče. IDV PZ,Vinařská 6,Brno. Brno: IDV PZ, 2000. s. 304-313. Náhlé příhody gynekologické a porodnické. ISBN 80-7013-300-7. info
 • POKORNÝ, Jiří. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 547. ISBN 8072622595. info
 • POKORNÝ, Jiří. Lékařská první pomoc. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. 351 s. ISBN 8072622145. info
 • STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 1. vyd. Praha: Galén, 1998. 352 s. ISBN 8085824884. info
 • Memorix :neodkladné stavy v medicíně. Edited by Sönke Müller - Vlastimil Víšek. 1. vyd. Praha: Scientia medica, 1992. 345 s. ISBN 80-85526-16-6. info
 • Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Edited by Jiří Štětina. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 429 s. ISBN 8071696889. info
 • 10. Referátový výběr Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína, sv.48 – Neodkladná resuscitace. Zvláštní číslo 2001 (Guidelines 2000), Národní lékařská knihovna, Praha
 • Odkazy na další odbornou literaturu jsou uvedeny za jednotlivými kapitolami stěžejních publikací
 • Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č. 161/1993 Sb.
 • Vyhl. č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě
 • Vyhl. č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č.95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti a specializované způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
 • Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • Vyhl.č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS
 • Vyhl.č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
 • Zákon č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro řešení krizových stavů
 • Zákon č. 222/1992 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • Koncepce krizového řízení v resortu zdravotnictví, MZ ČR
 • Koncepce oboru urgentní medicína –Věst. MZ ČR
Výukové metody
cvičení, případové studie
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MIKNP011c