MIKOC0231c Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0.3/0. 4. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslava Ježová (cvičící)
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Olga Suková (cvičící)
Silvie Doubravská (pomocník)
Garance
MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 3. 6. 9:00–10:40 428-stara KAM2, 13:00–14:40 428-stara KAM2
Předpoklady
MIKOS0121 Ošet. péče v intenz. med. I-cv && MIKOA011c Ošetřovatel. péče v anest.-cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá základní vědomosti z oboru chirurgie. Chirurgie je základním medicínským oborem. V rámci přednášek a seminářů je kladen důraz na správnou identifikaci problémů chirurgického pacienta, znalost příčin, projevů, diagnostických a terapeutických postupů při vybraných, nejčastěji se vyskytujících onemocněních, náhlých a šokových stavech a poraněních, které jsou základním pilířem předmětu a důležitým aspektem pro pochopení potřeb pacientů s chirurgickým onemocněním. Obsah studia bude zaměřen na základní a specifickou ošetřovatelskou péči u pacientů s chirurgickým onemocněním (vyšetřovací metody, léčebné postupy, předoperační a pooperační péči, edukace, speciální péče o drény, péče o akutní a chronické rány a stomie). Součástí výuky je poznat náplň práce chirurgického pracoviště, ambulantní a lůžkové péče, jejich návaznost, spolupráce s praktickými lékaři a pracovišti ostatních oborů. Po absolvování předmětu bude student schopen rozpoznat příznaky jednotlivých chorob a v rámci své specializace také event. terapeuticky zasáhnout. Bude schopen u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc. Studijní předmět je koncipován jako prohlubující a rozšiřující vzhledem k náplni magisterského studia. Součástí výuky jsou přednášky, semináře, cvičení – výuka probíhá v odborné učebně chirurgické kliniky, na tuto výuku navazují stáže a odborná praxe na oddělení.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- definovat základní znalosti z chirurgie, popsat příčiny, projevy, diagnostické a terapeutické postupy z vybraných nejčastěji se vyskytujících onemocnění a sokových stavů s nimi spojenými.
- vysvětlit důležité aspekty ošetřovatelské péče zaměřené na uspokojování potřeb pacientů se zaměřením na intenzivní péči;
- popsat monitorovací metody využívané v pooperační intenzivní péči. Studenti budou dále schopni: popsat specifické aspekty ošetřovatelské péče u pacientů po operaci: štítné žlázy, žlučníku a žlučových cest, jater, trávicího traktu (jícnu, slinivky břišní a sleziny, střev a konečníku), prsní žlázy, malé pánve, plic a mediastina. Dále o pacienty po minimálně invazivních výkonech, urologických operacích a o pacienty s popáleninami. Studenti budou schopni popsat základní komponenty rehabilitace v intenzivní pooperační péči.
Osnova
 • Předoperační příprava pacienta. Předoperační vyšetření, všeobecná příprava, psychologická příprava, anesteziologická příprava, lačnění, premedikace a její farmakologické složky.
 • Chirurgie štítné žlázy. Ošetřovatelská péče o klienty s onemocněním štítné žlázy v chirurgické intenzivní péči. Specifika vysoce specializované péče o pacienty po operaci nadledviny a přípravu pacientů s onemocněním diabetes mellitus k operaci.
 • Chirurgie žlučníku a žlučových cest. Ošetřovatelská péče o klienty s onemocněním žlučníku a žlučových cest v chirurgické intenzivní péči.
 • Chirurgie jater. Ošetřovatelská péče o klienty s onemocněním jater v chirurgické intenzivní péči.
 • Chirurgie gastroduodena. Ošetřovatelská péče o klienty s onemocněním gastroduodena v chirurgické intenzivní péči.
 • Chirurgie jícnu. Ošetřovatelská péče o klienty s onemocněním jícnu v chirurgické intenzivní péči.
 • Chirurgie slinivky břišní a sleziny. Ošetřovatelská péče o klienty s onemocněním slinivky břišní a sleziny v chirurgické intenzivní péči
 • Chirurgie tenkého, tlustého střeva a rekta. Ošetřovatelská péče o klienty s onemocněním tenkého, tlustého střeva a rekta v chirurgické intenzivní péči.
 • Náhlé příhody břišní. Ošetřovatelská péče o klienty s náhlou příhodou břišnív chirurgické intenzivní péči.
 • Chirurgie prsní žlázy. Ošetřovatelská péče o klienty s onemocněním prsní žlázy v chirurgické intenzivní péči.
 • Chirurgie malé pánve. Ošetřovatelská péče o klienty s onemocněním v oblasti malé pánve (předoperační příprava, pooperační péče) v chirurgické intenzivní péči.
 • Chirurgie velkých cév. Ošetřovatelská péče o klienty po cévních operacích v chirurgické intenzivní péči.
 • Kardiochirurgie. Ošetřovatelská péče o klienty po kardiochirurgických operacích v  intenzivní a resuscitační péči.
 • Chirurgie plic a mediastina. Ošetřovatelská péče o klienty s onemocněním plic a mediastina v chirurgické intenzivní péči. Vysoce specializovaná péče o pacienty s postižením gastrointestinálního traktu a se stomiemi (náhlé příhody břišní, zánětlivá a nádorová onemocnění), klinické projevy, diagnostika, možnosti léčby, komplikace. Vysoce specializovaná péče o pacienty s postižením hrudníku a dutiny hrudní (zánětlivá a nádorová onemocnění orgánů souvisejících s lokalizací v dutině hrudní, úrazy plic a mediastina řešené chirurgicky), klinické projevy, diagnostika a léčba, komplikace.
Literatura
 • VODIČKA, Josef. Speciální chirurgie. 2., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2014. 317 s. ISBN 9788024625126. info
 • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. Třetí, přepracované a do. Praha: Grada Publishing, 2011. 512 stran. ISBN 9788024737706. info
 • VALENTA, Jiří. Základy chirurgie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. 277 s. ISBN 9788024613444. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
zápočet (test)
Informace učitele
Podmínkou získání zápočtu je 100 % účast na cvičeních. Requirements for obtaining credit is 100% attendance at seminars.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/MIKOC0231c