MIMN0321c Management I – cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Richard Saibert, Ph.D. (cvičící)
Silvie Doubravská (pomocník)
Garance
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MICH021p Chronická inten. péče - před. && MICH021c Chronická inten. péče - cv
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na základní poznatkové oblasti managementu. V úvodní části jde o vymezení základních pojmů a prezentaci historického vývoje managementu v kontextu ekonomických, sociálních a politických podmínek, dále pak o začlenění managementu do systému relevantních vědních disciplín. Pozornost je dále věnována osobnosti vedoucího včetně etické stránky jeho činnosti, organizaci jeho práce, způsobu jednání a vyjednávání. Těžiště předmětu tvoří poznatky o procesu plánování, rozhodování, ovlivňování a kontrolování, dále pak problematika organizování a tvorby organizačních struktur. Závěrečná část předmětu je zaměřena na nejnovější vývojové trendy managementu ve vyspělých zemích, včetně jejich průmětů do oblasti řízení ve zdravotnických zařízeních
Výstupy z učení
Student bude:
- znát a schopen použít komunikační dovednosti manažera, předpoklady a překážky.
- znát možnosti implementace managementu soustavného zlepšování kvality zdravotnické péče.
- schopen popsat kultura bezpečí, prevenci pochybení a typy pochybení.
- schopen popsat vedení týmu pro dosažení nejlepších výsledků, organizační kulturu.
- schopen vysvětlit úlohu kontroly v procesu řízení.
- schopen popsat audit, složení auditorského týmu a jeho využití v procesu řízení.
- schopen vysvětlit marketing zdravotnického zařízení, podstata, historii vývoje a pojetí matketingu ve zdravotnictví.
- rozumí modelu dokonalého zdravotnického zařízení.
- zná nejnovější vývojové trendy managementu zdravotnického zařízení ve vyspělých zemích.
Osnova
  • Komunikační dovednosti manažera, předpoklady a překážky Implementace managementu soustavného zlepšování kvality zdravotnické péče Kultura bezpečí,Prevence pochybení, typy pochybení Vedení týmu pro dosažení nejlepších výsledků, organizační kultura, tvorba a implementaci strategického řízení organizace Úloha kontroly v procesu řízení Audit,Auditorský tým Marketing zdravotnického zařízení, podstata, historie vývoje,Pojetí matketingu ve zdravotnictví Model dokonalého zdravotnického zařízení Nejnovější vývojové trendy managementu ve vyspělých zemích Vliv globalizace na zdravotnické systémy a populační zdraví
Literatura
  • VEBER, Jaromír. Management :základy, prosperita, globalizace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2006. 700 s. ISBN 80-7261-029-5. info
  • VÁGNER, Ivan. Management z pohledu všeobecného a celostního. 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 607 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 347). ISBN 80-210-3336-6. info
  • GLADKIJ, Ivan. Management ve zdravotnictví. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. xii, 380. ISBN 8072269968. info
  • PLAMÍNEK, Jiří. Synergický management : vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 328 s. ISBN 8072032585. info
Výukové metody
diskuze ve skupinách, domácí příprava, skupinový projekt
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MIMN0321c