MIPO031p Právní problematika v ošetřovatelství - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Alena Tobiášová, MBA (přednášející)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (pomocník)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Helena Malenová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIED021p Edukace v intenzivní péči-př
Předmět nemá nastaveny žádné prerekvizity. Předpokládá se jeho souběžné studium s předmětem MIPO031s (seminář)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student porozumí a bude schopen vysvětlit základy systému práva a jednotlivých právních odvětví. Zvláštní důraz je kladen na právní problematiku vyskytující se při poskytování zdravotnické péče. Profil absolventky předpokládá její možný postup na střední až vyšší manažerskou pozici v rámci zdravotnického zařízení. Oproti baklářskému studiu bude výklad rozšířen právě o otázky spojené s řízením jiných zaměstnanců, spolupráce s jinými zdravotnickými profesemi a vztahů se zdravotními pojišťovnami.
Výstupy z učení
Student zná:
- Zákonem chráněná práva pacienta
- Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb a povinnosti zdravotnického pracovníka
- Právní rámec regulující hospitalizaci pacienta v inentzivní péči
- Role státních orgánů jež vykonávají svou působnost v oblasti zdravotnictví
Osnova
  • Vztah práva a medicíny. Tvorba a systém právních norem. Právní vědomí Základní právní normy poskytování zdravotnických služeb. Specifické zdravotní služby. Právní postavení občana (pacienta) ve zdravotnictví. Práva a povinnosti pacienta. Soukromí pacienta. Svéprávnost a nesvéprávnost. Právní postavení poskytovatele zdravotních služeb a postavení zdravotnického pracovníka. Pracovně právní vztahy: pracovní kázeň, pracovní spory, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých.Pracovněprávní odpovědnost. Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Nástroje řízení zaměstnanců. Správní řízení ve zdravotnictví. Orgány veřejné moci vykonávající působnost v oblasti zdravotnictví. Financování zdravotnictví. Zacházení se zdravotnickou dokumentací.
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠUSTEK, Petr a Tomáš HOLČAPEK. Zdravotnické právo. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 850 stran. ISBN 9788075523211. info
  • ŽĎÁREK, Roman, Jolana TĚŠINOVÁ, Marta ŠKÁROVÁ, Robert WALTR a František PÚRY. Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015. xiv, 164. ISBN 9788074002809. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.