MIPO031p Právní problematika v ošetřovatelství - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Helena Malenová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIED021p Edukace v intenzivní péči-př
Předmět nemá nastaveny žádné prerekvizity. Předpokládá se jeho souběžné studium s předmětem MIPO031s (seminář)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student porozumí a bude schopen vysvětlit základy systému práva a jednotlivých právních odvětví. Zvláštní důraz je kladen na právní problematiku vyskytující se při poskytování zdravotnické péče. Profil absolventky předpokládá její možný postup na střední až vyšší manažerskou pozici v rámci zdravotnického zařízení. Oproti baklářskému studiu bude výklad rozšířen právě o otázky spojené s řízením jiných zaměstnanců, spolupráce s jinými zdravotnickými profesemi a vztahů se zdravotními pojišťovnami.
Výstupy z učení
Student zná:
- Zákonem chráněná práva pacienta
- Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb a povinnosti zdravotnického pracovníka
- Právní rámec regulující hospitalizaci pacienta v inentzivní péči
- Role státních orgánů jež vykonávají svou působnost v oblasti zdravotnictví
Osnova
  • Vztah práva a medicíny. Tvorba a systém právních norem. Právní vědomí Základní právní normy poskytování zdravotnických služeb. Specifické zdravotní služby. Právní postavení občana (pacienta) ve zdravotnictví. Práva a povinnosti pacienta. Soukromí pacienta. Svéprávnost a nesvéprávnost. Právní postavení poskytovatele zdravotních služeb a postavení zdravotnického pracovníka. Pracovně právní vztahy: pracovní kázeň, pracovní spory, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých.Pracovněprávní odpovědnost. Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Nástroje řízení zaměstnanců. Správní řízení ve zdravotnictví. Orgány veřejné moci vykonávající působnost v oblasti zdravotnictví. Financování zdravotnictví. Zacházení se zdravotnickou dokumentací.
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠUSTEK, Petr a Tomáš HOLČAPEK. Zdravotnické právo. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 850 stran. ISBN 9788075523211. info
  • ŽĎÁREK, Roman, Jolana TĚŠINOVÁ, Marta ŠKÁROVÁ, Robert WALTR a František PÚRY. Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015. xiv, 164. ISBN 9788074002809. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MIPO031p