VLAN0121c Anatomie I - pitvy

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1.3/0. 20. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Karolína Bretová (cvičící)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (cvičící)
Veronika Dzetkuličová, MSc., Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (cvičící)
MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Vojtěch Karvay (cvičící)
MUDr. Erik Kročka (cvičící)
MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klaudia Lakatosová (cvičící)
MUDr. Kateřina Manová Kubíčková (cvičící)
MUDr. Zuzana Musilová (cvičící)
MVDr. Ivana Pračková (cvičící)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
Garance
MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle tohoto předmětu jsou:
-osvojit si základní dovednosti preparace tkání
-anatomickou pitvou vyhledat jednotlivé struktury na končetinách a zádech
-propojit si teoretické znalosti struktur končetin a zad s jejich reálným uspořádáním
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1)určit a popsat pomocí mezinárodně platné anatomické terminologie veškeré anatomické struktury (kosti, spojení kostí, svaly, cévy a nervy ) na horních i dolních končetinách a na zádech
2)identifikovat a vymezit jednotlivé topografické krajiny končetinách a zádech
3)prakticky demonstrovat veškeré anatomické útvary těchto studovaných krajin
4)posoudit vztahy jednotlivých anatomických struktur ve všech topografických oblastech končetin a zad, včetně uspořádání jednotlivých struktur od povrchových k hlubokým vrstvám
6)zhodnotit normální topografické uspořádání studovaných oblastí lidského těla a odlišit abnormality.
Osnova
 • 1.den:hřbet - kožní řezy, podkoží, inervace, cévní zásobení; HK - reg. deltoideoscapularis, preparace paže; DK - reg. glutea; reg. femoris ant.
 • 2.den:hřbet - vrstva m. trapezius, latissimus dorsi; HK - dokončení preparace paže; reg. antebrachii, kůže, podkoží, povrchové svaly; DK - reg. femoris post., reg. cruris.
 • 3.den:hřbet - vrstva mm. rhomboidei, levator scapulae, erector spinae; HK - dokončení preparace reg. antebrachii; palma manus; DK - dokončení preparace reg. cruris; dorsum pedis;
 • 4.den:hřbet - m. splenius, semispinalis, mm. serrati; mm. nuchae profundi, trigonum suboccipitale, mm. multifidi; HK - dokončení preparace palma manus; dorsum manus; DK - planta pedis
 • 5.den: Demonstrace vypreparovaných krajin
Literatura
  povinná literatura
 • ŽLÁBEK, Karel. Pitevní cvičení z normální anatomie. 3., nezměněné. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 66 s. ISBN 978-80-210-5471-4. info
  doporučená literatura
 • NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka. 2. vyd. Brno: CPress, 2012. 548 s. ISBN 9788026400790. info
 • DRAKE, Richard L., Wayne VOGL a Adam W. M. MITCHELL. Gray's anatomy for students. Third edition. Philadelphia, Pa.: Churchill Livingstone, 2015. xxv, 1161. ISBN 9780702051319. info
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 1. OBECNÁ ANATOMIE A POHYBOVÝ SYSTÉM. 1. vyd. Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM;2006.159s. ISBN 80-246-0307-1. Dotisk
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 2. KARDIOVASKULÁRNÍ A LYMFATICKÝ SYSTÉM. 1. vyd. Praha: Koedice GALÉN - KAROLINUM;2016.117s. ISBN 80-246-3313-8.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 4b. Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže. 1. vyd. Praha: GALÉN;2014.173s. ISBN 80-7492-156-8.
 • Miloš Grim, Rastislav Druga et al. ZÁKLADY ANATOMIE. 5. Anatomie krajin těla. 1. vyd. Praha: GALÉN;208.120s. ISBN 8072621798.
 • HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK. Memorix anatomie. 2. vyd. Kroměříž: Triton, 2013. xxi, 605. ISBN 9788073877125. info
Výukové metody
Anatomická pitva lidského těla.
Metody hodnocení
Zápočet
Informace učitele
Absolvování předmětu je hodnoceno formou zápočtu. Podmínkou pro udělení zápočtu z pitevního cvičení je 100% účast a prokázání základních znalostí při zkoušení na závěr pitevního cvičení. Při nesplnění 100% účasti pro nemoc (nutné předložení lékařského potvrzení) proběhne náhrada pitevního cvičení v plném rozsahu ve 2. týdnu zkouškového období daného semestru. Výsledky zkoušení se započítávají do výsledků praktické části závěrečné zkoušky z anatomie. Student musí získat při zkoušení na závěr pitevního cvičení minimálně 6 z 10 bodů (E). Neúspěšný student bude přezkoušen v rámci závěrečné zkoušky z anatomie. Student musí mít plášť, plastové návleky přes obuv, anatomickou pinzetu 14,5 nebo 16 cm a držátko skalpelových čepelek č.4 s čepelkami č. 23 nebo 21.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: jeden týden v průběhu semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.