VSLT011s Základy lékařské terminologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2000
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (přednášející)
PhDr. Marta Severová (přednášející), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (zástupce)
PhDr. Renata Prucklová (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE - přednáška. Rozpis výuky.
 • 1. týden: Úvod do studia předmětu: význam a obsah výuky, metodické pokyny, studijní literatura. Charakteristika grafické a zvukové podoby latiny. Vybrané řecké hlásky, jejich přepis do latiny. Latinská a řecká substantiva I. deklinace, adjektiva I. deklinace.
 • 2. týden: Uvedení do mluvnické problematiky: základní morfologické kategorie a jejich specifika v medicínské terminologii; syntaktická struktura víceslovných termínů, základní typy dominačních vztahů, shodný a neshodný přívlastek, slovosled. Latinská a řecká substantiva II. deklinace, adjektiva II. deklinace.
 • 3. týden: Slovotvorná charakteristika jednoslovných termínů, přehled základních modelů. Latinská a řecká substantiva III. deklinace (souhláskové kmeny a i-kmeny).
 • 4. týden: Odborný medicínský jazyk, jeho funkce a osobitosti; lékařský termín: vztah mezi etymologií a definicí. Adjektiva III. deklinace (typ trojvýchodný, dvojvýchodný a jednovýchodný).
 • 5. týden: Hlavní postavy antického lékařství, historické aspekty lékařské terminologie na pozadí dějin medicíny. Latinská substantiva IV. a V. deklinace.
 • 6. týden: Historie a současnost anatomické nomenklatury - BNA, JNA, PNA, NA. Stupňování adjektiv (pravidelné, nepravidelné, neúplné a opisné).
 • 7. týden: Aktuální stav klinické terminologie; eponymní názvy. Nejběžnější adverbia, předložky, vybrané spojky.
 • 8. týden: Mechanismus používání shodného a neshodného přívlastku v NA. Pronuntiatio restituta. Číslovky: základní, řadové, podílné, násobné, číselná násobná příslovce. Vyjádření počítaného předmětu.
 • 9. týden: Slovesa: infinitiv, imperativ, konjunktiv prézentu pasiva, participium prézentu aktiva a perfekta pasiva, gerundivum a gerundium. Chorobopis a jeho součásti.
 • 10. týden: Minimum z recepturní latiny: vymezení jazykových předpokladů odborné komunikace lékaře s lékárníkem, věcná a formálně gramatická struktura receptu.
 • 11. týden: Tvoření slov (1) - základní zákonitosti derivace. Latinské prefixy, jejich významy a vzájemné vztahy: polysémie, synonymie, antonymie a homonymie předpon.
 • 12. týden: Řecké prefixy, jejich významy a vzájemné vztahy. Klinicko-anatomická pitevní diagnóza jako příklad autentického použití latiny v lékařské praxi.
 • 13. týden: Latinské a řecké sufixy; přípony jednoznačné a polyfunkční. Přejatá slova latinského a řeckého původu: hlásková adaptace a pravopis.
 • 14. týden: Tvoření slov (2) - základní pravidla kompozice: latinská a řecká slova složená, slova hybridní, produktivní slovotvorné komponenty, spojovací morfémy. Latinské a řecké ekvivalenty základních lékařských termínů.
 • 15. týden: Závěrečné shrnutí, požadavky ke zkoušce.
Literatura
 • MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. 4., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 187 s. ISBN 80-210-2415-1. info
 • KÁBRT, Jan. Lexicon medicum. [S.l.]: Galén, 1995. ISBN 8085824108. info
 • BUJALKOVÁ, Mária a Anna JUREČKOVÁ. Introduction to Latin medical terminology. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993. 144 s. ISBN 80-223-0701-7. info
 • SVOBODOVÁ, Dana. Introduction into the Greco-Latin medical terminology. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 236 s. ISBN 80-7066-973-X. info
Metody hodnocení
Povinná účast na přednáškách vyplývá ze studijního řádu. Výuka je ukončena zkouškou (Zk), která probíhá převážně ústní formou, avšak zahrnuje i kratší písemnou část v podobě překladu klinických a recepturních termínů z češtiny do latiny. Obsahem ústní odpovědi je mluvnický rozbor vybraných latinských anatomických a klinických termínů, určování a obměňování gramatických kategorií a výklad odborně relevantního gramatického jevu; následují konkrétní úkoly ze slovotvorby a prověřování lexikálních znalostí. Doplňkovou součást zkoušky představují otázky z teorie terminologie (historické aspekty, současný stav vývoje, charakteristické znaky apod.).
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách apod. jsou zveřejňovány na nástěnkách oddělení cizích jazyků.
Kontakt s vyučující zajišťuje sekretariát pracoviště (Komenského nám. 2) denně od 09.00 do 11.00 hod., tel. 05/42126 526.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2000/VSLT011s